Nursing

กิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์

กิจกรรมเดือนกันยายน ๒๕๕๖

คพย. 02.01.06.3 พยาบาล ม.สยาม งามด้วยความซื่อสัตย์ ตั้งมั่นสู่อัตลักษณ์
คพย. 02.01. 07.7 ศิลปะป้องกันตัว
คพย. 02.03.03.8 ม.สยาม ห่วงใยตลาดสดปลอดภัย  ห่างไกลโรค
คพย. 02.03.03.10 จับหัวใจใส่การดูแล
คพย. 02.04.02.9 วางพวงมาลาวันมหิดล
คพย. 02.05.03.3 พัฒนาอาจารย์ที่ปรึกษา

กิจกรรมเดือนตุลาคม ๒๕๕๖

คพย.02.01.01.1 การติดตามประเมินหลักสูตรทุกภาคการศึกษา  ใช้ร่วมกับ คพย.02.01.01.2
คพย.02.01.01.2 พิจารณาข้อสอบ ผลสอบ และประเมินหลักสูตร ใช้ร่วมกับ คพย.02.01.01.2
คพย.02.01.01.9 วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
คพย. 02.01. 06.1 กิจกรรมย่อย 7 R - Responsibility - จูงมือน้องสู่เส้นทางสีขาว
คพย.02.03. 03.7 ม.สยามร่วมใจ ใส่ใจสุขภาพจิตชุมชน
คพย.02.03. 03.6 วิทยุสายสุขภาพ
คพย.02.03. 03.9 Happy Aging Society
คพย.02.03. 04.3 กำลังใจเพื่อน้อง (มูลนิธินักบุญคามิลโลแห่งประเทศไทย จ.ระยอง)
คพย.02.04.02.4 กฐินพระราชทาน
คพย.02.04.02.7 งานวันพยาบาลแห่งชาติ
คพย.02.04.03.5 Fresh Market
คพย.02.05. 07.1 อาสาสมัครต่างชาติ

 

You are here: Home กิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์