Nursing

 • คณะพยาบาลศาสตร์ ม.สยาม กำหนดเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ ๔ ปี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ แล้ว
 • คณะพยาบาลศาสตร์ ม.สยาม กำหนดเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล ๑ ปี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ แล้ว
 • ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานด้วย
 • คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นอาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ ดังนี้
  • อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
  • อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิต
  • อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน
  • อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์ มารดาและทารก
  • อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลเด็ก
  • และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง คุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป ประกาศ ณ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๖
 • ขอเชิญเข้าร่วมพิธีรับหมวกนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ม.สยาม ชั้นปีที่ 2 "ก้าวแรกของการเดินและทำความฝันให้เป็นจริง" วันที่ ๓๐ มค. ๒๕๕๗

 

ภาพข่าว : คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เปิดการอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพด้านการสอนสำหรับพยาบาลพี่เลี้ยง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ณ โรงพยาบาลบางปะกอก ๙ อินเตอร์เนชั่นแนล  แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร  ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

หนังสือน่าสนใจ การพยาบาลระยะคลอด เขียนโดย ผศ.ภัทรพร  อรัณยภาค อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ ม.สยาม จำหน่าย ราคา เล่มละ ๑๓๐ บาท สั่งซื้อจำนวนมาก ลดราคาให้พิเศษ  ติดต่อที่คณะพยาบาลศาสตร์ ม.สยาม

 

โครงการรากแก้ว โดยนักศีกษา คณะพยาบาลศาสตร์ ม.สยาม เป็นโครงการดีดี น่าสนใจมาก

นักศึกษาชั้นปีที่๒ คณะพยาบาลศาสตร์ และเพื่อนร่วมรุ่นพุทธจิตฯ๑ ทำกิจกรรมในโครงการ "คุณธรรมนำชีวิตสู่วิชาชีพ"  ที่ วัดพิชยญาติการาม วรวิหาร เขตคลองสาน กรุงเทพ เมื่อวันที่ ๑๗ พ.ย. ๕๖

บัณฑิตคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม เข้าร่วมซ้อมใหญ่รับประทานปริญญาบัตร เมื่อวันที่ 22 พ.ย. 56 ณ มหาวิทยาลัยสยาม

You are here: Home ข่าวประชาสัมพันธ์