ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

 • คณะพยาบาลศาสตร์ ม.สยาม กำหนดเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ ๔ ปี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ แล้ว
 • คณะพยาบาลศาสตร์ ม.สยาม กำหนดเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล ๑ ปี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ แล้ว
 • ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานด้วย
 • คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นอาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ ดังนี้
  • อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
  • อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิต
  • อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน
  • อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์ มารดาและทารก
  • อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลเด็ก
  • และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง คุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป ประกาศ ณ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๖
 • ขอเชิญเข้าร่วมพิธีรับหมวกนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ม.สยาม ชั้นปีที่ 2 “ก้าวแรกของการเดินและทำความฝันให้เป็นจริง” วันที่ ๓๐ มค. ๒๕๕๗