คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เปิดการอบรมหลักสูตร

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เปิดการอบรมหลักสูตร

ภาพข่าว : คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เปิดการอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพด้านการสอนสำหรับพยาบาลพี่เลี้ยง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ณ โรงพยาบาลบางปะกอก ๙ อินเตอร์เนชั่นแนล  แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร  ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

  • กิจกรรมอบรมครูพี่เลี้ยง ช่วงบ่าย (๑๒ พ.ย. ๒๕๕๖)

  • อบรม ครูพี่เลี้ยงวันที่ ๒ (๑๓ พ.ย. ๕๖) ช่วงเช้าบรรยายพิเศษโดย ผศ.ดร.อรทิพา ส่องศิริ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เรื่องจิตวิทยาการเรียนการสอนและความเป็นครู