คณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ ม.สยาม และอาจารย์ที่ปรึกษา

คณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ ม.สยาม และอาจารย์ที่ปรึกษา

คณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ ม.สยาม และอาจารย์ที่ปรึกษา เปิดบ้านพบผู้ปกครองผู้สำเร็จการศึกษา ชั้นปีที่ ๔ รุ่น ๑๖  ณ มหาวิทยาลัยสยาม เมื่อ ๙ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๗.๐๐-๐๙.๓๐ น.