นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ม.สยาม ชั้นปีที่ ๔

นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ม.สยาม ชั้นปีที่ ๔

นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ม.สยาม ชั้นปีที่ ๔ เข้าร่วมโครงการ พรหมวิหาร ๔ รุ่นที่ ๑๖ ระหว่างวันที่ ๖ และ ๗ มกราคม ๒๕๕๗ ณ วัดชลประธานรังสฤษฎ์
กิจกรรมวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๗

 

กิจกรรมช่วงเย็น