บัณฑิตคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

บัณฑิตคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

บัณฑิตคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม เข้าร่วมซ้อมใหญ่รับประทานปริญญาบัตร เมื่อวันที่ 22 พ.ย. 56 ณ มหาวิทยาลัยสยาม