แบบฟอร์มชำระเงินลงทะเบียน

แบบฟอร์มชำระเงินค่าลงทะเบียน

การประชุมวิชาการระดับชาติ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย

สาขาพยาบาลศาสตร์ เรื่อง การสร้างนักคิดสำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

Building the Thinker for the 21 Century Learner

ณ อาคารรวมจิตเพียรธรรม วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ วันที่ 17-18 มีนาคม 2559

คำนำหน้าชื่อ              ชื่อ                                  นามสกุล                            

สถาบัน                                                         

e-mail                                                           

เบอร์ที่ติดต่อได้                                                  

(สมาชิก สสอท สาขาพยาบาลศาสตร์ กรุณาลงทะเบียนเป็นกลุ่ม)

ต้องการชำระเงินค่าลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมฯเพื่อ

                    นำเสนองานวิจัย

                     นำเสนองานนวตกรรม

                    นำเสนองานบริการวิชาการหรือทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

                    นำเสนอสารนิพนธ์หรือวิทยานิพนธ์

 เข้าร่วมประชุมวิชาการ

นำเสนอผลงานเรื่อง

                                                                                                                  

                                                                                                                  

ค่าลงทะเบียน

1.สมาชิกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชน สาขาพยาบาลศาสตร์ได้สิทธิในการนำเสนอผลงานสถาบันละ 5 ผลงาน และส่งผู้เข้าร่วมประชุมได้ 10 คน สถาบันละ 10,000 บาท

2.ผู้เข้าร่วมประชุมสถาบันอื่น

เข้าร่วมประชุมอย่างเดียวคนละ 1000 บาท

สมัครก่อนวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2559 คนละ 800 บาท
3.ผู้เข้าร่วมประชุมสถาบันอื่น เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานได้ 2 คนต่อ 1 ชิ้นๆ ละ 1500 บาท สมัครก่อนวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2559 ชิ้นละ1300 บาท

ชำระค่าลงทะเบียนโดยการโอนเข้าบัญชีสะสมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ สาขามหาวิทยาลัยสยาม

ชื่อบัญชี สสอท. สาขาพยาบาลศาสตร์ เลขที่บัญชี 005-8-01244-4

และ ส่งหลักฐานการโอนเงินได้ที่ Fax : 02-867-8000 ต่อ 5216 หรือ somrudee_c@hotmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *