คำแนะนำการเขียน

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย(สสอท) สาขาพยาบาลศาสตร์และ

ที่ประชุมคณบดีสถาบันการศึกษาพยาบาลเอกชน

คำแนะนำการเขียนผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอใน

การประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง การสร้างนักคิดสำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

Building the Thinker for the 21 Century Learner

ณ อาคารรวมจิตเพียรธรรม วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

วันที่ 17-18 มีนาคม 2559

……………………………………………………………………

คำแนะนำการเขียนผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอ

     1.งานวิจัย

     2.งานนวตกรรม

     3. สารนิพนธ์หรือวิทยานิพนธ์

     4.งานบริการวิชาการหรือทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

1.ประเภทผลงานวิจัย

การส่งผลงานวิชาการที่เป็นงานวิจัยให้ส่งเนื้อหาซึ่งประกอบด้วย

 1. บทคัดย่อ (
  1. ชื่อเรื่องวิจัยพิมพ์ไว้กลางหน้ากระดาษโดยใช้อักษร TH SarabunPSKขนาด 16 ตัวหนา
  2. ชื่อสกุลผู้วิจัย โดยเขียนชิดมุมขวา
  3. ข้อความในบทคัดย่อควรประกอบด้วย 2 ย่อหน้า คือ ย่อหน้าแรกควรคลอบคลุมความสำคัญของปัญหา วัตถุประสงค์ของการวิจัย รูปแบบวิธีการวิจัย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือและสถิติที่ใช้ทดสอบ ย่อหน้าที่ 2 เป็นการนำเสนอผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ
  4. คำสำคัญ โดยพิมพ์ข้อความชิดซ้าย
 2. ผลงานเพื่อการเผยแพร่ฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ความยาวไม่เกิน 8 หน้ากระดาษ A4 พิมพ์ด้วย Microsoft word แบบอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 เว้น ระยะห่างจากขอบกระดาษด้านบน ด้านล่าง กั้นหน้า และหลัง 1 นิ้วโดยมีองค์ประกอบดังนี้
  1. ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา ควรระบุให้ทราบถึงสถานการณ์ปัญหาที่ชัดเจนและเป็นการนำเสนอเนื้อหาโดยย่อ
  2. กรอบแนวคิดการวิจัย
  3. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
  4. คำถามการวิจัย/สมมุติฐานการวิจัย
  5. วิธีดำเนินการวิจัย นำเสนอให้ทราบถึงลักษณะประเภทของงานวิจัย ประชากร กลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล การพิทักษ์สิทธิของผู้เข้าร่วมวิจัย
  6. ผลการวิจัยและการอภิปรายผล
  7. การนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์และข้อเสนอแนะ
  8. เอกสารอ้างอิงใช้ระบบแวนคูเวอร์

2.ประเภทผลงานนวตกรรม

การส่งผลงานวิชาการที่เป็นนวตกรรมให้ส่งเนื้อหาซึ่งประกอบด้วย

 1. บทคัดย่อ (
  1. ชื่อนวตกรรมพิมพ์ไว้กลางหน้ากระดาษโดยใช้อักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 ตัวหนา
  2. ชื่อสกุลผู้คิดค้นนวตกรรม โดยเขียนชิดมุมขวา
  3. ข้อความในบทคัดย่อควรประกอบด้วย 3 ย่อหน้า คือ ย่อหน้าแรกเป็นการเขียนแสดงให้เห็นถึงเหตุปัจจัยที่นำสู่การพัฒนานวตกรรม ย่อหน้าที่ 2 นำเสนอภาพการดำเนินงานสร้างนวตกรรม หากนวตกรรมเป็นสิ่งประดิษฐ์ ควรเขียนให้ครอบคลุม วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ และขั้นตอนการผลิต ย่อหน้าที่ 3 เป็นการนำเสนอการประเมินผลนวตกรรมและข้อเสนอแนะ
  4. คำสำคัญ โดยพิมพ์ข้อความชิดซ้าย
 2. ผลงานเพื่อการเผยแพร่ฉบับสมบูรณ์ (Full paper)ความยาวไม่เกิน 8 หน้ากระดาษ A4 พิมพ์ด้วย Microsoft word แบบอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 Single space เว้นระยะห่างจากขอบกระดาษด้านบน ด้านล่าง กั้นหน้า และหลัง 1 นิ้วโดยมีองค์ประกอบดังนี้
  1. บทนำเป็นการนำเสนอสภาพการณ์ที่เป็นปัญหา หรือหลักการที่จำเป็นต้องสร้างนวตกรรมนั้น ๆจะช่วยแก้ไขปัญหาหรือส่งผลดีอย่างไร
  2. วัตถุประสงค์
  3. กลุ่มเป้าหมายที่นำนวตกรรมไปทดลองใช้
  4. ขั้นตอนในการสร้างนวตกรรมตามหลักวิชาการ
  5. ระยะเวลาในการดำเนินการ
  6. การประเมินผล
  7. ข้อเสนอแนะ
  8. เอกสารอ้างอิงใช้ระบบแวนคูเวอร์
 1. 3.ประเภทสารนิพนธ์หรือวิทยานิพนธ์

ให้ส่งเนื้อหาแบบเดียวกับประเภทที่ 1 ผลงานวิจัย

 1. 4.ประเภทงานบริการวิชาการหรือทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

เป็นการปฏิบัติที่ดี (Good practice) จากโครงการบริการวิชาการหรือทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่

ดำเนินการในปีการศึกษาการศึกษา 2557-2558

การจัดทำเอกสารความยาวไม่เกิน 8 หน้ากระดาษ A4 พิมพ์ด้วย Microsoft word แบบอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 Single space เว้นระยะห่างจากขอบกระดาษด้านบน ด้านล่าง กั้นหน้า และหลัง 1 นิ้วโดยมีองค์ประกอบดังนี้

 1. ชื่อโครงการ / ชื่อเรื่อง พิมพ์กลางหน้ากระดาษแบบอักษร TH SarabunPSKขนาด 16ตัวหนา
 2. ชื่อสกุล ผู้ร่วมโครงการ โดยเขียนชิดมุมขวา
 3. ความเป็นมาและความสำคัญเรื่องที่ดำเนินการ ควรระบุให้ทราบถึงสถานการณ์ที่ชัดเจนและเป็นการนำเสนอเนื้อหาโดยย่อ
 4. เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์
 5. กลุ่มเป้าหมาย
 6. สถานที่และระยะเวลาในการดำเนินงาน
 7. การดำเนินงาน ควรอธิบายให้ครอบคลุม ขั้นตอนและกิจกรรมต่าง ๆ ตามโครงการและการประเมินผล
 8. ผลการดำเนินงาน ควรเขียนโดยมีข้อมูลที่เชื่อถือได้โดยใช้ข้อมูลจากการประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการ อาจมีภาพประกอบได้
 9. บทสรุปหรือการเรียนรู้ อธิบายให้เห็นถึงสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการดำเนินงานตามโครงการควรสะท้อนให้ทราบถึงข้อมูลเชิงบวกและลบ
 10. เอกสารอ้างอิงใช้ระบบแวนคูเวอร์ (ถ้ามี)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *