Call for Papers

Call for Papers

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย(สสอท) สาขาพยาบาลศาสตร์และ

ที่ประชุมคณบดีสถาบันการศึกษาพยาบาลเอกชน

ผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอใน

การประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง การสร้างนักคิดสำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

Building the Thinker for the 21 Century Learner

ณ อาคารรวมจิตเพียรธรรม วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

วันที่ 17-18 มีนาคม 2559

……………………………………………………………………

ประเภทและสาขาของการเสนอผลงาน

         1.ประเภทนักศึกษาระดับปริญญาตรีเสนอผลงานและประกวด

  • งานวิจัย
  • งานนวตกรรม
  • ผลงานบริการวิชาการหรือทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

2.ประเภทอาจารย์ พยาบาลวิชาชีพ นักศึกษาบัณฑิตศึกษาและผู้สนใจทั่วไป นำเสนอผลงานเพียงอย่างเดียว ไม่ประกวด

  • งานวิจัย
  • งานนวตกรรม
  • สารนิพนธ์หรือวิทยานิพนธ์
กำหนดการ วันที่
Download รายละเอียดการจัดประชุมจาก www.nursing.siam.edu และ www.slc.ac.th 20 พฤศจิกายน 2558
Download แบบเสนอผลงานและใบสมัครเข้าร่วมประชุมได้ที่www.nursing.siam.eduและwww.slc.ac.th 20 พฤศจิกายน 2558
เปิดรับลงทะเบียนประชุม 1 ธันวาคม 2558
เปิดรับลงทะเบียนเสนอผลงาน 1 ธันวาคม 2558
ปิดรับลงทะเบียนเสนอผลงาน 25 กุมภาพันธ์ 2559
วันสุดท้ายของการรับลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 10 มีนาคม 2559

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *