ความเป็นมา

โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ

เรื่อง การสร้างนักคิดสำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

Building the Thinker for the 21 Century Learner

ณ อาคารรวมจิตเพียรธรรม วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

วันที่ 17-18 มีนาคม 2559

…………………………………………………………………..

1.ชื่อโครงการ    การประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง การสร้างนักคิดสำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

2.ผู้รับผิดชอบ    สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชน แห่งประเทศไทย สาขาพยาบาลศาสตร์

                    ที่ประชุมคณบดีสถาบันการศึกษาพยาบาลเอกชน

3.หลักการเหตุผล

สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีของโลกในศตวรรษที่ 21 ส่งผลต่อการจัดการศึกษาทุกระดับ แนวคิดเรื่อง “ทักษะแห่งอนาคตนวตกรรมการเรียนรู้”จุดเริ่มต้นของการพัฒนาทักษะแห่งอนาคตใหม่ในประเทศไทยโดยผู้ริเริ่มและมีบทบาทสำคัญคือ ศ.นพ. วิจารณ์ พานิช ซึ่งได้เขียนหนังสือชื่อ วิถีสร้างการเรียนรู้ครูเพื่อศิษย์ในศตวรรษที่ 21โดยให้แนวทางในการพัฒนาทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ประกอบด้วย 3 R หรือ Reading Writing Arithmetic และ 4 C ได้แก่ Critical Thinking Communication Collaborationและ Creativityรวมถึงทักษะชีวิตและอาชีพ ทักษะด้านสารสนเทศสื่อและเทคโนโลยี ซึ่งปัจจุบันได้ใช้เป็นเกณฑ์ตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพการศึกษาในการเตรียมความพร้อมผู้เรียน 

          กระบวนการคิดเป็นองค์ประกอบสำคัญของการเรียนรู้ทุกระดับ         ในระดับอุดมศึกษาจุดเน้นที่ความคิดวิจารณญาณ ซึ่งเป็นการสืบเสาะและตรวจสอบทางเลือกหรือแนวทางสู่การตั้งคำถามเพื่อแสวงหาคำตอบที่เหมาะสมและมีประโยชน์สูงสุด ทักษะการคิดมิได้ติดตัวมาแต่กำเนิดแต่เกิดจากการแสวงหาความรู้และฝึกฝนจากประสบการณ์หรือผู้รู้   ในการคิดและตัดสินใจเลือกเมื่อพบสถานการณ์ต่างๆ โดยมีการวิเคราะห์ชั่งน้ำหนักทางเลือกที่ดีที่สุด   ปัจจุบันการศึกษาพยาบาลมุ่งการปฏิรูปการเรียนรู้ที่จะจัดประสบการณ์ เพื่อสร้างผู้เรียนให้เป็นนักคิดที่ชาญฉลาด โดยเฉพาะในยุคที่ความรู้ขยายตัวอย่างรวดเร็ว   และใช้เทคโนโลยีการสื่อสารในชั่วพริบตา ดังนั้น สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชน สาขาพยาบาลศาสตร์ และที่ประชุมคณบดีสถาบันการศึกษาพยาบาลเอกชน จึงได้จัดการประชุมวิชาการระดับชาติเรื่อง เรื่อง การสร้างนักคิดสำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21”เพื่อให้เกิดแนวคิดร่วมสมัย ที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงกระบวนการเรียนรู้ของนักศึกษา การพัฒนาอาจารย์ และเพื่อพัฒนาการบริหารหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาพยาบาลในระดับประเทศ

4.วัตถุประสงค์

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

 1. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจกระบวนการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 ในสาขาพยาบาลศาสตร์
 2. เพื่อนำเสนอผลงานวิชาการของอาจารย์ พยาบาลวิชาชีพ นักวิจัย ผู้สนใจทั่วไป นักศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ ทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา
 3. เพื่อความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสมาชิกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชน สาขาพยาบาลศาสตร์และสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐทั่วประเทศ

5.กลุ่มเป้าหมาย

          อาจารย์ พยาบาลวิชาชีพ นักวิจัย ผู้สนใจทั่วไป นักศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ทั้งระดับปริญญาตรี

และบัณฑิตศึกษาจำนวน 300 คน

6.ประเภทและสาขาของการเสนอผลงานและประกวด

          6.1ประเภทนักศึกษาระดับปริญญาตรีเสนอผลงานและประกวด

 • งานวิจัย
 • งานนวตกรรม
 • ผลงานบริการวิชาการหรือทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 1. 2ประเภทอาจารย์พยาบาลวิชาชีพนักศึกษาบัณฑิตศึกษาและผู้สนใจทั่วไป

นำเสนอผลงานเพียงอย่างเดียว ไม่ประกวด

 • งานวิจัย
 • งานนวตกรรม
 • สารนิพนธ์หรือวิทยานิพนธ์

7.กำหนดการรับสมัคร พิจารณาผลงาน และตัดสินการประกวด

กิจกรรม วันที่
Download รายละเอียดการจัดประชุมจากwww.nursing.siam.eduและ www.slc.ac.th 20 พฤศจิกายน 2558
Download แบบเสนอผลงานและใบสมัครเข้าร่วมประชุมได้ที่www.nursing.siam.eduและwww.slc.ac.th 20 พฤศจิกายน 2558
เปิดรับลงทะเบียนประชุม 1 ธันวาคม 2558
เปิดรับลงทะเบียนเสนอผลงาน 1 ธันวาคม 2558
ปิดรับลงทะเบียนเสนอผลงาน 25 กุมภาพันธ์ 2559
วันสุดท้ายของการรับลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 10 มีนาคม 2559

หมายเหตุ วัน เวลา อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ติดตามประกาศได้ที่ www.nursing.siam.edu และ www.slc.ac.th

8.รางวัล

          รางวัลการประกวดในแต่ละประเภทของนักศึกษาจะมี 3 รางวัล คือ

 • รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล จะได้เงินรางวัล 3000 บาท พร้อม โล่และเกียรติบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 1 รางวัล จะได้เงินรางวัล 2000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 1 รางวัล จะได้เงินรางวัล 1000 บาท โล่และเกียรติบัตร

9.วิธีการเสนอผลงานเข้าประกวด

          การเสนอผลงานให้นำเสนอตามแบบฟอร์มการเสนอผลงานและ ส่งทางเวบ หรือ Email

Download แบบฟอร์มได้ที่ www.nursing.siam.edu และ www.slc.ac.th

10.เวลาสถานที

          วันที่ 17-18 มีนาคม 2558 ณ อาคารรวมจิตเพียรธรรม วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

11. ค่าลงทะเบียน

1.สมาชิกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชน สาขาพยาบาลศาสตร์ได้สิทธิในการนำเสนอผลงานสถาบันละ 5 ผลงาน และส่งผู้เข้าร่วมประชุมได้ 10 คน สถาบันละ 10,000 บาท

2.ผู้เข้าร่วมประชุมสถาบันอื่น

เข้าร่วมประชุมอย่างเดียวคนละ 1000 บาท

สมัครก่อนวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2559

คนละ 800 บาท

3.ผู้เข้าร่วมประชุมสถาบันอื่น เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานได้ 2 คนต่อ 1 ชิ้นๆ ละ 1500 บาท สมัครก่อนวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2559 ชิ้นละ1300 บาท

ชำระค่าลงทะเบียนโดยการโอนเข้าบัญชีสะสมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ สาขามหาวิทยาลัยสยาม ชื่อบัญชี สสอท. สาขาพยาบาลศาสตร์ เลขที่บัญชี 005-8-01244-4 และ ส่ง หลักฐานการโอนเงินได้ที่ Fax : 02-867-8000 ต่อ 5216 หรือ somrudee_c@hotmail.com

12 .ผลที่คาดว่าจะได้รับ

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน สาขาพยาบาลศาสตร์และสถาบันการศึกษาพยาบาลภาครัฐทั่วประเทศได้รับแนวปฏิบัติที่ดีในจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในอนาคต อาจารย์และนักศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ได้นำเสนอผลงานวิชาการและได้รับรางวัลผลงานที่เป็นหลักฐานประกันคุณภาพการศึกษา

ผู้เสนอโครงการ

                                                                         

                                                                   ดร.ละเอียด แจ่มจันทร์

     คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

ผู้เห็นชอบและอนุมัติโครงการ

                                                         

                                                                   ผศ.ดร.อรทิพา ส่องศิริ

                                      ประธานที่ประชุมคณบดีสถาบันการศึกษาพยาบาลเอกชน

                                                                  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *