ร่างกำหนดการ

 

           ร่าง กำหนดการประชุมวิชาการระดับชาติ

เรื่อง การสร้างนักคิดสำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

Building the Thinker for the 21 Century Learner

ณ ห้องประชุมชั้น 11 อาคารรวมจิตเพียรธรรม วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

วันที่ 17-18 มีนาคม 2559

วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2559

8.00-8.45

ลงทะเบียน

8.45-9.00

9.00-10.00

พิธีเปิดการประชุม

ผศ.ดร.อรทิพา ส่องศิริ

ประธานที่ประชุมคณบดีสถาบันการศึกษาพยาบาลเอกชนกล่าวรายงาน

ผศ.พล.ร.ต.หญิง ดร. สุภัทรา เอื้อวงศ์

ประธานฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

แห่งประเทศไทย กล่าวเปิดการประชุม

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.นพ.จิตร สิทธีอมร

อธิการบดีวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ กล่าวต้อนรับ

บรรยายพิเศษ เรื่อง “การเรียนรู้เพื่อสร้างนักคิดในอนาคต”

10.00-10.15

เครื่องดื่ม

10.15-12.15

อภิปรายกลุ่ม “ถอดบทเรียนการเรียนรู้ที่หลากหลายจากเครือข่ายบรมราชชนนีสี่ภาคทั่วประเทศ”

ดร.กมลรัตน์ เทอร์เนอร์ : วิทยาลัยบรมราชชนนี ชลบุรี

ดร.ขวัญตาบุญวาศ : วิทยาลัยบรมราชชนนี ตรัง

ดร. อภิรดี เจริญนุกูล : วิทยาลัยพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

ดร…………………….. : วิทยาลัยบรมราชชนนีพะเยา

ดร.ละเอียด แจ่มจันทร์ : วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ดำเนินการอภิปราย

12.15-13.15

อาหารกลางวัน

13.15-16.15

นำเสนอผลงานวิชาการ (ห้องย่อย)

       งานวิจัย

       งานนวตกรรม

       สารนิพนธ์หรือวิทยานิพนธ์

       งานบริการวิชาการหรือทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2559

8.00-8.30

ลงทะเบียน

Edutainment

8.30-10.15

อภิปรายกลุ่ม “นานาทัศน์ พัฒนาการเรียน” แลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก สสอท สาขาพยาบาลศาสตร์

    อ.สุนันทา บุญรักษา   คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม….

   อ.สุดารัตน์  สิมเสน   คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

    อ.ปราณี ทัดศรี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

    อ.สฤษดิ์ จันทร์หอม คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

    ผศ.ดร.พรรณวิภา บรรณเกียรติ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์น เอเซีย

ดำเนินการอภิปรายโดย รศ.ดร.รัชนี  ศุจิจันทรรัตน์ คณะพยาบาลศาสตร์

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

10.15-12.15

บรรยายเรื่อง แนวคิดในการจัดการเรียนการสอนเพื่อสร้างนักคิด

     รศ.ดร.วรรณพงศ์ เตรียมโพธิ์

         คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

12.15-13.15

อาหารกลางวัน

13.15-15.30

เสียงจากผู้เรียน “เสวนานักศึกษา…ลูกค้ารายใหญ่”

       ตัวแทนนักศึกษาจากเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษา

       สถาบัน สสอท สาขาพยาบาลศาสตร์

ชวนคิดชวนคุยโดย ดร.ละเอียด แจ่มจันทร์ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

15.30-16.00

รับหนังสือรับรองหน่วยการศึกษาต่อเนื่อง

ปิดการประชุม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *