ติดต่อคณะ

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
อาคาร 14 ชั้น 3 ห้อง 14-305 เลขที่ 38 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
โทร. 0-2457-0068 ต่อ 5 216,5 203 โทรสาร. 0-2457-3982

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *