Menu Close

November 27, 2020

“จุดเทียนส่องใจ” วันอังคารที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.

สโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ จัดกิจกรรมบ้านสี รับน้องใหม่รุ่นที่ ๒๖ และช่วงค่ำร่วมรับประทานอาหารและมอบรางวัลแก่บ้านสี รวมทั้งกิจกรรม“จุดเทียนส่องใจ” อันเป็นนิมิตรหมายที่จะร้อยดวงใจของพวกเราชาวคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ให้เป็นดวงเดียว… Share this…FacebookPinterestTwitterLinkedin