Menu Close

admin

เปิดอบรมพัฒนาศักยภาพครูพี่เลี้ยง 26-30 สิงหาคม 2562

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยามเปิดอบรมพัฒนาศักยภาพครูพี่เลี้ยงในการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติการพยาล ประจำปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่วันที่ 26-30 สิงหาคม 2562 ณ ห้อง 19-306 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 19 ชั้น และการบรรยายเรื่องบทบาทและจริยธรรมครูพยาบาล โดยวิทยากร รศ.ดร.ประนอม รอดคำดี จากคณะพยาบาลศาสตร์…

นักศึกษาชั้นปีที่ ๔ เข้าโครงการ The Leaders ณ พัน.ร.รร.จปร.

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม นำนักศึกษาชั้นปีที่ ๔ เข้าฝึกโครงการ The Learders เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ทักษะของความเป็นผู้นำและระเบียบวินัยอย่างเข้มข้น เมื่อ วันที่ ๑๗ และ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ พัน.ร.รร.จปร. จังหวัดนครนายก Share this…FacebookPinterestTwitterLinkedin Share…

พิธีรำลึกครบรอบ ๔๑ ปี อาจารย์ ดร.ณรงค์ มงคลวนิช

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม เข้าร่วมงานพิธีรำลึกครบรอบ ๔๑ ปี อาจารย์ ดร.ณรงค์ มงคลวนิช ผู้ก่อตั้งเทคโนโลยีสยามและมหาวิทยาลัยสยาม เพื่อแสดงความคารวะและกตเวทิตาคุณแด่ท่านในฐานะที่เป็นผู้วางรากฐาน การก่อตั้งเทคโนโลยีสยามและมหาวิทยาลัยสยาม โดยในช่วงเช้ามีพิธีสงฆ์ รับศีล/รับพร พร้อมตักบาตรพระสงฆ์จำนวน ๕๙ รูป จากนั้นจะเป็นพิธีกล่าวสดุดีโดยผู้แทนของ ๓ สถาบัน พิธีวางพวงมาลาและพวงมาลัยอนุสาวรีย์ผู้ก่อตั้งเพื่อเป็นการรำลึกถึงท่านผู้ก่อตั้งเทคโนโลยีสยามและมหาวิทยาลัยสยาม โดยมีทายาทของผู้ก่อตั้ง…

กิจกรรมรับน้องปี 1 เข้าสู่บ้านสี วันที่ 5 สิงหาคม

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม จัดกิจกรรมรับน้องเข้าสู่บ้านสี โดยจัดการแข่งขันกีฬาแชร์บอลและกีฬาพื้นบ้าน ฮาเฮ รอบคัดเลือกจัดในวันที่ 2 และ -3 สิงหาคม 2562 และจัดชิงชนะเลิศในวันที่ 5 สิงหาคม ณ ศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยสยาม บรรยากาศเ๖ิมไปด้วยมิตรภาพและรอยยิ้ม Share this…FacebookPinterestTwitterLinkedin Share this…FacebookPinterestTwitterLinkedin

พิธีบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาปี 1 คณะพยาบาลศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญแก่นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ และการมุทิตาจิตแก่อาจารย์ของนักศึกษาชั้นปีที่ ๒-๓-๔ เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยสยาม Share this…FacebookPinterestTwitterLinkedin Share this…FacebookPinterestTwitterLinkedin

โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ ปี 2562

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม จัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยประเมินแผนปีการศึกษา 2561และวางแผนงานปีการศึกษา 2562 ทั้ง 5 ด้านคือแผนงานด้านการเรียนการสอน แผนงานด้านวิจัย แผนงานด้านบริการวิชาการ แผนงานด้านทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและแผนงานด้านพัฒนานักศึกษา ตามกรอบของ TQF ในระหว่างวันที่ 3 และ 4 สิงหาคม…

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า สันติพงศ์ แก้วนรา (อ้น)

รับรางวัลนักศึกษาผู้มีผลการเรียนยอดเยี่ยมระดับบัณฑิตศึกษาสาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุประจำปีการศึกษา 2561 รับรางวัลรับรางวัลผู้สร้างชื่อเสียงด้านวิชาการแก่สำนักพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2561 ได้รับการตอบรับเป็นสมาชิกสมาคมพยาบาลเกียรติคุณไทย และสมาชิกสมาคมพยาบาลเกียรติคุณนานาชาติ ประวัติการศึกษา ปีการศึกษา 2559 จบการศึกษา พยาบาลศาสตรบัณฑิต จากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ปีการศึกษา 2561 เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ สำนักพยาบาลศาสตร์…