Menu Close

admin

ประกาศรับสมัครอาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม หลายอัตรา

ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก เข้าปฏิบัติงาน เป็นอาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์  ด้วยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยามมีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อแต่งตั้งในตำแหน่งอาจารย์ หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ จำนวนหลายอัตรา ทำหน้าที่สอน วิจัย พัฒนางานด้านวิชาการ และบริการวิชาการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ สำเร็จการศึกษาระดับโท/เอก หรือโทควบเอก ทางการพยาบาล โดยมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาดังนี้ 1) การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต2) การพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์3)…