Author: admin

Oct
20
Apr
19

การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาพยาบาลศาสตร์ 2017

  ดาวน์โหลด = > โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลด = > รายละเอียดทั้งหมด (หลักการและเหตุผล , การลงทะเบียนและกำหนดการเกี่ยวกับการประชุมฯลฯ) ดาวน์โหลด = > แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ดาวน์โหลด = > แบบแจ้งความจำนง การนำเสนอผลงาน ดาวน์โหลด = > คำแนะนำการเขียนผลงานวิชาการประเภทผลงานวิจัย นวัตกรรม และการปฏิบัติที่ดี (Good practice) ดาวน์โหลด = > แบบฟอร์ม การจองที่พัก  ****** ราคาพิเศษ 1,000 บาท ******

DETAIL

ร่างกำหนดการ

             ร่าง กำหนดการประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง การสร้างนักคิดสำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 Building the Thinker for the 21 Century Learner ณ ห้องประชุมชั้น 11 อาคารรวมจิตเพียรธรรม วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ วันที่ 17-18 มีนาคม 2559 วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2559 8.00-8.45 ลงทะเบียน 8.45-9.00 9.00-10.00 พิธีเปิดการประชุม ผศ.ดร.อรทิพา ส่องศิริ ประธานที่ประชุมคณบดีสถาบันการศึกษาพยาบาลเอกชนกล่าวรายงาน ผศ.พล.ร.ต.หญิง ดร. สุภัทรา เอื้อวงศ์ ประธานฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชน แห่งประเทศไทย กล่าวเปิดการประชุม ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.นพ.จิตร สิทธีอมร อธิการบดีวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ กล่าวต้อนรับ บรรยายพิเศษ เรื่อง “การเรียนรู้เพื่อสร้างนักคิดในอนาคต” 10.00-10.15 เครื่องดื่ม 10.15-12.15 […]

DETAIL

แบบฟอร์มชำระเงินลงทะเบียน

แบบฟอร์มชำระเงินค่าลงทะเบียน การประชุมวิชาการระดับชาติ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย สาขาพยาบาลศาสตร์ เรื่อง การสร้างนักคิดสำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 Building the Thinker for the 21 Century Learner ณ อาคารรวมจิตเพียรธรรม วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ วันที่ 17-18 มีนาคม 2559 คำนำหน้าชื่อ              ชื่อ                                  นามสกุล                             สถาบัน                                                          e-mail                                                            เบอร์ที่ติดต่อได้                                                   (สมาชิก สสอท สาขาพยาบาลศาสตร์ กรุณาลงทะเบียนเป็นกลุ่ม) ต้องการชำระเงินค่าลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมฯเพื่อ                     นำเสนองานวิจัย                      นำเสนองานนวตกรรม                     นำเสนองานบริการวิชาการหรือทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม                     นำเสนอสารนิพนธ์หรือวิทยานิพนธ์  เข้าร่วมประชุมวิชาการ นำเสนอผลงานเรื่อง                                                                                                                    […]

DETAIL

แบบฟอร์มการลงทะเบียน

แบบฟอร์มการลงทะเบียน การประชุมวิชาการระดับชาติ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย สาขาพยาบาลศาสตร์ เรื่อง การสร้างนักคิดสำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 Building the Thinker for the 21 Century Learner ณ อาคารรวมจิตเพียรธรรม วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ วันที่ 17-18 มีนาคม 2559 คำนำหน้าชื่อ                        ชื่อ                                  นามสกุล                             สถาบัน                                                          e-mail                                                            เบอร์ที่ติดต่อได้                                                   ต้องการสมัครเข้าร่วมประชุมเพื่อ           นำเสนองานวิจัย            นำเสนองานนวตกรรม            นำเสนองานบริการวิชาการหรือทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม            นำเสนอสารนิพนธ์หรือวิทยานิพนธ์           เข้าร่วมประชุมวิชาการ นำเสนอผลงาน เรื่อง                                                                                                                                                                                                                                       เมื่อเสนอผลงานแล้ว โปรดใช้ แบบฟอร์ม 05 […]

DETAIL

คำแนะนำการเขียน

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย(สสอท) สาขาพยาบาลศาสตร์และ ที่ประชุมคณบดีสถาบันการศึกษาพยาบาลเอกชน คำแนะนำการเขียนผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอใน การประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง การสร้างนักคิดสำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 Building the Thinker for the 21 Century Learner ณ อาคารรวมจิตเพียรธรรม วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ วันที่ 17-18 มีนาคม 2559 …………………………………………………………………… คำแนะนำการเขียนผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอ      1.งานวิจัย      2.งานนวตกรรม      3. สารนิพนธ์หรือวิทยานิพนธ์      4.งานบริการวิชาการหรือทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 1.ประเภทผลงานวิจัย การส่งผลงานวิชาการที่เป็นงานวิจัยให้ส่งเนื้อหาซึ่งประกอบด้วย บทคัดย่อ ( ชื่อเรื่องวิจัยพิมพ์ไว้กลางหน้ากระดาษโดยใช้อักษร TH SarabunPSKขนาด 16 ตัวหนา ชื่อสกุลผู้วิจัย โดยเขียนชิดมุมขวา ข้อความในบทคัดย่อควรประกอบด้วย 2 ย่อหน้า คือ ย่อหน้าแรกควรคลอบคลุมความสำคัญของปัญหา วัตถุประสงค์ของการวิจัย รูปแบบวิธีการวิจัย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือและสถิติที่ใช้ทดสอบ ย่อหน้าที่ […]

DETAIL

ความเป็นมา

โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง การสร้างนักคิดสำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 Building the Thinker for the 21 Century Learner ณ อาคารรวมจิตเพียรธรรม วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ วันที่ 17-18 มีนาคม 2559 ………………………………………………………………….. 1.ชื่อโครงการ    การประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง การสร้างนักคิดสำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 2.ผู้รับผิดชอบ    สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชน แห่งประเทศไทย สาขาพยาบาลศาสตร์                     ที่ประชุมคณบดีสถาบันการศึกษาพยาบาลเอกชน 3.หลักการเหตุผล สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีของโลกในศตวรรษที่ 21 ส่งผลต่อการจัดการศึกษาทุกระดับ แนวคิดเรื่อง “ทักษะแห่งอนาคตนวตกรรมการเรียนรู้”จุดเริ่มต้นของการพัฒนาทักษะแห่งอนาคตใหม่ในประเทศไทยโดยผู้ริเริ่มและมีบทบาทสำคัญคือ ศ.นพ. วิจารณ์ พานิช ซึ่งได้เขียนหนังสือชื่อ วิถีสร้างการเรียนรู้ครูเพื่อศิษย์ในศตวรรษที่ 21โดยให้แนวทางในการพัฒนาทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ประกอบด้วย 3 R หรือ Reading Writing Arithmetic และ 4 C ได้แก่ Critical Thinking Communication […]

DETAIL

Call for Papers

Call for Papers สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย(สสอท) สาขาพยาบาลศาสตร์และ ที่ประชุมคณบดีสถาบันการศึกษาพยาบาลเอกชน ผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอใน การประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง การสร้างนักคิดสำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 Building the Thinker for the 21 Century Learner ณ อาคารรวมจิตเพียรธรรม วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ วันที่ 17-18 มีนาคม 2559 …………………………………………………………………… ประเภทและสาขาของการเสนอผลงาน          1.ประเภทนักศึกษาระดับปริญญาตรีเสนอผลงานและประกวด งานวิจัย งานนวตกรรม ผลงานบริการวิชาการหรือทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 2.ประเภทอาจารย์ พยาบาลวิชาชีพ นักศึกษาบัณฑิตศึกษาและผู้สนใจทั่วไป นำเสนอผลงานเพียงอย่างเดียว ไม่ประกวด งานวิจัย งานนวตกรรม สารนิพนธ์หรือวิทยานิพนธ์ กำหนดการ วันที่ Download รายละเอียดการจัดประชุมจาก www.nursing.siam.edu และ www.slc.ac.th 20 พฤศจิกายน 2558 Download แบบเสนอผลงานและใบสมัครเข้าร่วมประชุมได้ที่www.nursing.siam.eduและwww.slc.ac.th 20 พฤศจิกายน […]

DETAIL
Jan
10

Building the Thinker for the 21 Century Learner

คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดโปสเตอร์ขนาดใหญ่

DETAIL
Nov
22

ข่าวประชาสัมพันธ์ (4)

 ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะพยาบาลศาสตร์ ขอแสดงความยินดีผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต      พิธีมอบแถบหมวกและเข็มเครื่องหมายแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม โดยท่านคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธานในพิธ๊ ผู้บริหาร คณาจารย์และผู้ปกครองเข้าร่วมแสดงความยินดีอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมชั้น ๔ อาคาร ๑๒ เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐ ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล     พิธีมอบประกาศณียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม โดยมีผู้อำนวยการโรงพยาบาลธนบุรี เป็นประธานในพิธ๊ คณาจารย์และผู้ปกครองเข้าร่วมแสดงความยินดีอย่างพร้อมเพรียง ณ โรงแรมเอสดีอเวนิว ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐  

By admin | Uncategorised
DETAIL

  • 93
  • 44,078
  • 44,078

แผนที่

ติดต่อ

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม อาคาร 14 ชั้น 3 ห้อง 14-305 เลขที่ 38 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 โทร. 0-2457-0068 ต่อ 5 216,5 203 โทรสาร. 0-2457-3982

TOP