“จุดเทียนส่องใจ” วันอังคารที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.

สโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ จัดกิจกรรมบ้านสี รับน้องใหม่รุ่นที่ ๒๖ และช่วงค่ำร่วมรับประทานอาหารและมอบรางวัลแก่บ้านสี รวมทั้งกิจกรรม“จุดเทียนส่องใจ” อันเป็นนิมิตรหมายที่จะร้อยดวงใจของพวกเราชาวคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ให้เป็นดวงเดียว… Share this…FacebookPinterestTwitterLinkedin

สโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ จัดกิจกรรมบ้านสี รับน้องใหม่รุ่นที่ ๒๖ วันอังคารที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ (๑๕.๐๐ น.)

กิจกรรมบ้านสี เป็นกิจกรรมที่สโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์จัดขึ้นเพื่อรับน้องใหม่รุ่น ๒๖ โดบแบ่งน้อง ให้เข้าเป็นสมาชิกของแต่ละบ้านสี ซึ่งมี ๔ สี คือ สีแดง สีฟ้า สีชมพูและสีเขียว ภายในสีประกอบด้วยคณาจารย์และพี่เป็นสมาชิกแต่ละสีด้วย เพื่อให้การดูแลน้องๆอย่างใกล้ชิด เมื่อวันอังคารที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๐๐ ถึง ๑๗,๐๐ น. เก็บตกภาพบรรยากาศภายในงานกิจกรรมบ้านสี Share this…FacebookPinterestTwitterLinkedin

สโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญสายสัมพันธ์น้องพี่ รับน้องใหม่รุ่นที่ ๒๖ (๒๔ พ.ย.๖๓:๑๓.๐๐)

เก็บตกภาพบรรยากาศภายในงานบายศรีสู่ขวัญสายสัมพันธ์น้องพี่วันอังคารที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ ถึง ๑๕,๐๐ น. Share this…FacebookPinterestTwitterLinkedin

…วันพยาบาลแห่งชาติ # รำลึก 120 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพ # 21 ตุลาคม 2563 กระทรวงสาธารณสุข นนทบุรี# 💕”

เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ซึ่งตรงกับวันที่ 21 ตุลาคม 2443 เนื่องจากตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์ท่านทรงปฏิบัติพระราชกิจด้านการพัฒนาสุขอนามัย เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ทรงจัดตั้งหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ “พอ.สว.” โดยชาวบ้านเรียกกันว่า “หมอกระเป๋าเขียว” เพราะทุกครั้งที่ทรงเสด็จเยี่ยมราษฎรในท้องที่ห่างไกล จะพาแพทย์ไปรักษาชาวบ้านด้วย นอกจากนี้ทรงพระราชทานทุนการศึกษาด้านการพยาบาลเพื่อส่งเสริมวิชาชีพพยาบาลอีกด้วย กิจกรรมวันพยาบาลแห่งชาติ ในส่วนของที่มาวันพยาบาลแห่งชาตินั้น จัดขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ.2533 โดยสภาการพยาบาลร่วมกับสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยการจัดงานในครั้งนั้นมีกิจกรรมวันพยาบาลแห่งชาติ ได้แก่ เดินเทิดพระเกียรติ ให้บริการตรวจสุขภาพแก่ประชาชน และคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ดีเด่น เพื่อขึ้นรับรางวัล และได้จัดต่อเนื่องมาทุกปี นอกจากนี้ยังจัดตั้งรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่มีผลงานโดดเด่นระดับนานาชาติ ดอกไม้ประจำวันพยาบาล คือ “ดอกปีบ” ซึ่งเป็นดอกไม้ที่มีสีขาวงดงาม และมีลำต้นที่ใหญ่ เปรียบเสมือนพยาบาลในชุดขาวที่พร้อมประกอบคุณงามความดีดุจกลิ่นหอมของดอกปีบ คำขวัญวันพยาบาลแห่งชาติ การพยาบาลก้าวไกล เพราะน้ำใจเหล่าพยาบาล เสียสละและบริการ ตามปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนนี Read More …

9 กันยายน คณะพยาบาลศาสตร์รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะวิชา ประจำปีการศึกษา 2562

คณะพยาบาลศาสตร์รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะวิชา ประจำปีการศึกษา 2562 บรรยากาศเป็นไปด้วยกัลญาณมิตร Share this…FacebookPinterestTwitterLinkedin

2 กันยายน นำเสนองานวิจัยที่สภาการพยาบาล โดย ดร.รอ.หญิงวิภานันท์ ม่วงสกุล รน. และ ผศ.ดร.ชนิดา มัททวางกูร

นำเสนองานวิจัยที่สภาการพยาบาล โดย ดร.รอ.หญิงวิภานันท์ ม่วงสกุล รน. และ ผศ.ดร.ชนิดา มัททวางกูร เรื่อง ความคาดหวังและการรับรู้ของผู้รับบริการต่อพฤติกรรมจริยธรรมในการปฏิบัติการพยาบาลของพยาบาลอนามัยชุมชนในหน่วยบริการปฐมภูมิ ทุนวิจัยจากสภาการพยาบาล เมื่อวันที่ 2 กันยายน ณ สภาการพยาบาล Share this…FacebookPinterestTwitterLinkedin

IRB: Institutional Review Board

คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน IRB: Institutional Review Board คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม คำชี้แจง  เอกสารแบบฟร์อมในการขอใบรับรองIRB ทั้งหมดนี้ ทางคณะกรรมการIRB คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ได้ประชุมผ่านร่าง มีมติแก้ไข และ ทำการแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อ (ครั้งที่1/12/10/2018) คำแนะนำ ข้อปฏิบัติตาม SOP (ครั้งที่1/12/10/2018) ตณะกรรมการ IRB คณะฯ >>> 1. ต้องเป็นโครงการใหม่ที่ยังไม่ได้แล้วเสร็จ หรือยังไม่ได้เก็บข้อมูล >>> 2. ต้องทำการส่งเอกสารให้ครบ ทั้งต้นฉบับและสำเนาก่อนทางเลขาฯคณะกรรมการถึงจะรับและลงเลขให้ >>> 3. เน้นความสำคัญเพื่อเป็นความลับและมาตราฐานเดียวกัน ในการส่งเอกสารทั้งหมดอาจารย์ทุกท่านจำเป็นต้องส่งกับเลขาฯหรือผู้ช่วยเลขาฯคณะกรรมการIRB ด้วยมือถึงมือเท่านั้น โดยสามารติดต่อนำส่งเอกสารทั้งหมดได้ที่ผู้ช่วยเลขาฯคณะกรรมการIRB คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม อ.ขวัญเรือน (084-708-3511) Read More …

คณะพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันแม่แห่งชาติประจำปี 2563 คำขวัญวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563 ความว่า “รักเอยรักลูก แม่จึงปลูกคุณธรรมให้รักษา รดความรักพรวนความดีมีเมตตา ลูกเติบใหญ่แทนคุณค่าของแผ่นดิน” กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสยาม จัดโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ และเพื่อให้บุคลากร นักศึกษามหาวิทยาลัยสยาม ได้ร่วมกิจกรรมในการส่งเสริมและสืบทอดประเพณี อันดีงามตามขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ในวันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 น. ณ Read More …