ประชาสัมพันธ์คณะ

Apr
19

การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาพยาบาลศาสตร์ 2017

  ดาวน์โหลด = > โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลด = > รายละเอียดทั้งหมด (หลักการและเหตุผล , การลงทะเบียนและกำหนดการเกี่ยวกับการประชุมฯลฯ) ดาวน์โหลด = > แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ดาวน์โหลด = > แบบแจ้งความจำนง การนำเสนอผลงาน ดาวน์โหลด = > คำแนะนำการเขียนผลงานวิชาการประเภทผลงานวิจัย นวัตกรรม และการปฏิบัติที่ดี (Good practice) ดาวน์โหลด = > แบบฟอร์ม การจองที่พัก  ****** ราคาพิเศษ 1,000 บาท ******

DETAIL

ร่างกำหนดการ

             ร่าง กำหนดการประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง การสร้างนักคิดสำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 Building the Thinker for the 21 Century Learner ณ ห้องประชุมชั้น 11 อาคารรวมจิตเพียรธรรม วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ วันที่ 17-18 มีนาคม 2559 วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2559 8.00-8.45 ลงทะเบียน 8.45-9.00 9.00-10.00 พิธีเปิดการประชุม ผศ.ดร.อรทิพา ส่องศิริ ประธานที่ประชุมคณบดีสถาบันการศึกษาพยาบาลเอกชนกล่าวรายงาน ผศ.พล.ร.ต.หญิง ดร. สุภัทรา เอื้อวงศ์ ประธานฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชน แห่งประเทศไทย กล่าวเปิดการประชุม ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.นพ.จิตร สิทธีอมร อธิการบดีวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ กล่าวต้อนรับ บรรยายพิเศษ เรื่อง “การเรียนรู้เพื่อสร้างนักคิดในอนาคต” 10.00-10.15 เครื่องดื่ม 10.15-12.15 […]

DETAIL

แบบฟอร์มชำระเงินลงทะเบียน

แบบฟอร์มชำระเงินค่าลงทะเบียน การประชุมวิชาการระดับชาติ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย สาขาพยาบาลศาสตร์ เรื่อง การสร้างนักคิดสำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 Building the Thinker for the 21 Century Learner ณ อาคารรวมจิตเพียรธรรม วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ วันที่ 17-18 มีนาคม 2559 คำนำหน้าชื่อ              ชื่อ                                  นามสกุล                             สถาบัน                                                          e-mail                                                            เบอร์ที่ติดต่อได้                                                   (สมาชิก สสอท สาขาพยาบาลศาสตร์ กรุณาลงทะเบียนเป็นกลุ่ม) ต้องการชำระเงินค่าลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมฯเพื่อ                     นำเสนองานวิจัย                      นำเสนองานนวตกรรม                     นำเสนองานบริการวิชาการหรือทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม                     นำเสนอสารนิพนธ์หรือวิทยานิพนธ์  เข้าร่วมประชุมวิชาการ นำเสนอผลงานเรื่อง                                                                                                                    […]

DETAIL

แบบฟอร์มการลงทะเบียน

แบบฟอร์มการลงทะเบียน การประชุมวิชาการระดับชาติ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย สาขาพยาบาลศาสตร์ เรื่อง การสร้างนักคิดสำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 Building the Thinker for the 21 Century Learner ณ อาคารรวมจิตเพียรธรรม วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ วันที่ 17-18 มีนาคม 2559 คำนำหน้าชื่อ                        ชื่อ                                  นามสกุล                             สถาบัน                                                          e-mail                                                            เบอร์ที่ติดต่อได้                                                   ต้องการสมัครเข้าร่วมประชุมเพื่อ           นำเสนองานวิจัย            นำเสนองานนวตกรรม            นำเสนองานบริการวิชาการหรือทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม            นำเสนอสารนิพนธ์หรือวิทยานิพนธ์           เข้าร่วมประชุมวิชาการ นำเสนอผลงาน เรื่อง                                                                                                                                                                                                                                       เมื่อเสนอผลงานแล้ว โปรดใช้ แบบฟอร์ม 05 […]

DETAIL
Jun
06

นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ม.สยาม ชั้นปีที่ ๔

นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ม.สยาม ชั้นปีที่ ๔ เข้าร่วมโครงการ พรหมวิหาร ๔ รุ่นที่ ๑๖ ระหว่างวันที่ ๖ และ ๗ มกราคม ๒๕๕๗ ณ วัดชลประธานรังสฤษฎ์ กิจกรรมวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๗  

DETAIL
Jun
06

บัณฑิตคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

บัณฑิตคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม เข้าร่วมซ้อมใหญ่รับประทานปริญญาบัตร เมื่อวันที่ 22 พ.ย. 56 ณ มหาวิทยาลัยสยาม

DETAIL
Jun
06

นักศึกษาชั้นปีที่๒ คณะพยาบาลศาสตร์

นักศึกษาชั้นปีที่๒ คณะพยาบาลศาสตร์ และเพื่อนร่วมรุ่นพุทธจิตฯ๑ ทำกิจกรรมในโครงการ “คุณธรรมนำชีวิตสู่วิชาชีพ”  ที่ วัดพิชยญาติการาม วรวิหาร เขตคลองสาน กรุงเทพ เมื่อวันที่ ๑๗ พ.ย. ๕๖

DETAIL
Jun
06

โครงการรากแก้ว

โครงการรากแก้ว โดยนักศีกษา คณะพยาบาลศาสตร์ ม.สยาม เป็นโครงการดีดี น่าสนใจมาก

DETAIL
Jun
06

หนังสือน่าสนใจ การพยาบาลระยะคลอด

หนังสือน่าสนใจ การพยาบาลระยะคลอด เขียนโดย ผศ.ภัทรพร  อรัณยภาค อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ ม.สยาม จำหน่าย ราคา เล่มละ ๑๓๐ บาท สั่งซื้อจำนวนมาก ลดราคาให้พิเศษ  ติดต่อที่คณะพยาบาลศาสตร์ ม.สยาม

DETAIL
Jun
06

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เปิดการอบรมหลักสูตร

ภาพข่าว : คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เปิดการอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพด้านการสอนสำหรับพยาบาลพี่เลี้ยง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ณ โรงพยาบาลบางปะกอก ๙ อินเตอร์เนชั่นแนล  แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร  ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

DETAIL

  • 93
  • 44,078
  • 44,078

แผนที่

ติดต่อ

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม อาคาร 14 ชั้น 3 ห้อง 14-305 เลขที่ 38 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 โทร. 0-2457-0068 ต่อ 5 216,5 203 โทรสาร. 0-2457-3982

TOP