กิจกรรมคณะ

Apr
19

การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาพยาบาลศาสตร์ 2017

  ดาวน์โหลด = > โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลด = > รายละเอียดทั้งหมด (หลักการและเหตุผล , การลงทะเบียนและกำหนดการเกี่ยวกับการประชุมฯลฯ) ดาวน์โหลด = > แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ดาวน์โหลด = > แบบแจ้งความจำนง การนำเสนอผลงาน ดาวน์โหลด = > คำแนะนำการเขียนผลงานวิชาการประเภทผลงานวิจัย นวัตกรรม และการปฏิบัติที่ดี (Good practice) ดาวน์โหลด = > แบบฟอร์ม การจองที่พัก  ****** ราคาพิเศษ 1,000 บาท ******

DETAIL

ร่างกำหนดการ

             ร่าง กำหนดการประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง การสร้างนักคิดสำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 Building the Thinker for the 21 Century Learner ณ ห้องประชุมชั้น 11 อาคารรวมจิตเพียรธรรม วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ วันที่ 17-18 มีนาคม 2559 วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2559 8.00-8.45 ลงทะเบียน 8.45-9.00 9.00-10.00 พิธีเปิดการประชุม ผศ.ดร.อรทิพา ส่องศิริ ประธานที่ประชุมคณบดีสถาบันการศึกษาพยาบาลเอกชนกล่าวรายงาน ผศ.พล.ร.ต.หญิง ดร. สุภัทรา เอื้อวงศ์ ประธานฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชน แห่งประเทศไทย กล่าวเปิดการประชุม ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.นพ.จิตร สิทธีอมร อธิการบดีวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ กล่าวต้อนรับ บรรยายพิเศษ เรื่อง “การเรียนรู้เพื่อสร้างนักคิดในอนาคต” 10.00-10.15 เครื่องดื่ม 10.15-12.15 […]

DETAIL

แบบฟอร์มชำระเงินลงทะเบียน

แบบฟอร์มชำระเงินค่าลงทะเบียน การประชุมวิชาการระดับชาติ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย สาขาพยาบาลศาสตร์ เรื่อง การสร้างนักคิดสำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 Building the Thinker for the 21 Century Learner ณ อาคารรวมจิตเพียรธรรม วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ วันที่ 17-18 มีนาคม 2559 คำนำหน้าชื่อ              ชื่อ                                  นามสกุล                             สถาบัน                                                          e-mail                                                            เบอร์ที่ติดต่อได้                                                   (สมาชิก สสอท สาขาพยาบาลศาสตร์ กรุณาลงทะเบียนเป็นกลุ่ม) ต้องการชำระเงินค่าลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมฯเพื่อ                     นำเสนองานวิจัย                      นำเสนองานนวตกรรม                     นำเสนองานบริการวิชาการหรือทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม                     นำเสนอสารนิพนธ์หรือวิทยานิพนธ์  เข้าร่วมประชุมวิชาการ นำเสนอผลงานเรื่อง                                                                                                                    […]

DETAIL

แบบฟอร์มการลงทะเบียน

แบบฟอร์มการลงทะเบียน การประชุมวิชาการระดับชาติ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย สาขาพยาบาลศาสตร์ เรื่อง การสร้างนักคิดสำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 Building the Thinker for the 21 Century Learner ณ อาคารรวมจิตเพียรธรรม วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ วันที่ 17-18 มีนาคม 2559 คำนำหน้าชื่อ                        ชื่อ                                  นามสกุล                             สถาบัน                                                          e-mail                                                            เบอร์ที่ติดต่อได้                                                   ต้องการสมัครเข้าร่วมประชุมเพื่อ           นำเสนองานวิจัย            นำเสนองานนวตกรรม            นำเสนองานบริการวิชาการหรือทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม            นำเสนอสารนิพนธ์หรือวิทยานิพนธ์           เข้าร่วมประชุมวิชาการ นำเสนอผลงาน เรื่อง                                                                                                                                                                                                                                       เมื่อเสนอผลงานแล้ว โปรดใช้ แบบฟอร์ม 05 […]

DETAIL
Jun
06

คณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ ม.สยาม และอาจารย์ที่ปรึกษา

คณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ ม.สยาม และอาจารย์ที่ปรึกษา เปิดบ้านพบผู้ปกครองผู้สำเร็จการศึกษา ชั้นปีที่ ๔ รุ่น ๑๖  ณ มหาวิทยาลัยสยาม เมื่อ ๙ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๗.๐๐-๐๙.๓๐ น.

DETAIL
May
23

ปัจฉิมนิเทศ พยาบาลศาสตรบัณฑิต ม.สยาม รุ่น 16

คณะพยาบาลศาสตร์ ม.สยาม จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ ผู้สำเร็จการศึกษา ชั้นปีที่ ๔ รุ่นที่ ๑๖ โดยได้รับฟังโอวาทและบรรยายพิเศษ จาก นพ.บุญ วนาสิน ประธานกรรมการบริษัทโรงพยาบาลธนบุรีจำกัด   นพ.ประสิทธิ์ เจียสกุล ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์และคุณเฉลิมกุล อภิบุณโยภาส ผู้อำนวการโรงพยาบาล  โดยมีคณบดี คณาจารย์และผู้สำเร็จการศึกษา เข้าร่วมงาน เมื่อ ๘ มกราคม ๒๕๕๗ ณ โรงพยาบาลธนบุรี

DETAIL
May
23

ขอแสดงความยินดีคณาจารย์ นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ม.สยาม

ขอแสดงความยินดีคณาจารย์ นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ม.สยาม ขอแสดงความยินดีต่อคณบดีที่ได้ดำรงตำแหน่งประธานที่ประชุมคณบดี สสอท. สาขาพยาบาลศาสตร์ต่ออีก ๑ วาระ (๒๕๕๗ ถึง ๒๕๖๑)

DETAIL
May
23

  • 93
  • 44,078
  • 44,078

แผนที่

ติดต่อ

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม อาคาร 14 ชั้น 3 ห้อง 14-305 เลขที่ 38 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 โทร. 0-2457-0068 ต่อ 5 216,5 203 โทรสาร. 0-2457-3982

TOP