Uncategorised

Oct
20
Nov
22

ข่าวประชาสัมพันธ์ (2)

 ข่าวประชาสัมพันธ์      คลิ๊กที่นี่เพื่อดูรายละเอียดทั้งหมด และลงทะเบียนร่วมการประชุม เชิญชวนศิษย์เก่าและผู้สนใจเข้าร่วมงานประชุมวิชาการประจำปี  2558คณะพยาบาลศาสตร์และชมรมศิษย์เก่า จัดประชุมวิชาการประจำปี ในเรื่อง “การสร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21” ระหว่างวันที่ 14-15 มกราคม 2559 ผู้สนใจเข้าร่วมลงทะเบียน 300 บาท/ท่าน..สำหรับศิษย์เก่าและโรงพยาบาลเครือข่าย..ฟรี….. คลิกลงทะเบียนที่นี่ คลิก Dowload เอกสาร power point ของ ศ.ดร.วีณา ที่นี่         เชิญชวนศิษย์เก่าเข้าร่วมงาน “ดอกปีบสีขาวเหล่าพยาบาล สุขสำราญคืนสู่เหย้าชาวสยาม” วันที่ 15 มกราคม 2559 เวลา 18.00-21.00 น.ณ ลานหัวช้าง มหาวิทยาลัยสยาม  

By admin | Uncategorised
DETAIL
Nov
22

ข่าวประชาสัมพันธ์ (4)

 ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะพยาบาลศาสตร์ ขอแสดงความยินดีผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต      พิธีมอบแถบหมวกและเข็มเครื่องหมายแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม โดยท่านคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธานในพิธ๊ ผู้บริหาร คณาจารย์และผู้ปกครองเข้าร่วมแสดงความยินดีอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมชั้น ๔ อาคาร ๑๒ เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐ ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล     พิธีมอบประกาศณียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม โดยมีผู้อำนวยการโรงพยาบาลธนบุรี เป็นประธานในพิธ๊ คณาจารย์และผู้ปกครองเข้าร่วมแสดงความยินดีอย่างพร้อมเพรียง ณ โรงแรมเอสดีอเวนิว ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐  

By admin | Uncategorised
DETAIL
Nov
19

กิจกรรม

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม      รับการตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันการศึกษาจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ของสภาการพยาบาล   รศ.ดร.ฟองคำ  ดิลกสกุลชัย ผศ.ดร.นิตยา  ตากวิริยะนันท์ และดร.ปิ่นนเรศ  กาศอุดม  วันที่ 15 และ 16 มีนาคม 2557 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม         คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กล่าวให้โอวาสและแนะนำการเรียนคณะพยาบาลศาสตร์ แก่นักศึกษาที่ยื่นคะแนน  GAT PAT บรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่น (เผยแพร่โดย Keroro Town · 23 กุมภาพันธ์ เวลา 12:11 น.)   ผลงานงานวิจัยของคณาจารย์ผู้ที่สนใจงานวิจัยของคณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ที่มีผลงานวิจัยที่ได้รับการติพิมพ์ สามารถดาวน์โหลดบทคัดย่อได้1.โครงการวิจัยภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชีวิตที่ส่งเสริมกิจกรรมทางกายและการออกกำลังกายของคนภาษีเจริญ2 โครงการวิจัยพฤติกรรมและการเข้าถึงการออกกำลังกายของคนภาษีเจริญ3 โครงการวิจัยความต้องการและความคาดหวังของคนภาษีเจริญต่อการออกกำลังกาย4 โครงการวิจัยสุขภาวะกับการเป็นตลาดของภาษีเจริญ5 โครงการวิจัยปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการบริโภคของพระภิกษุสงฆ์6 โครงการวิจัยแหล่งและวงจรอาหารของคนภาษีเจริญ7 โครงการวิจัยการศึกษารูปแบบและการใช้ประโยชน์ลานกีฬาของคนภาษีเจริญ8 โครงการวิจัยปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมและระยะเวลาการเลี้ยงดูบุตรด้วยนมมารดา9 โครงการวิจัยความรู้และพฤติกรรมการบริโภคอาหารของคนภาษีเจริญ  ข่าวประกาศ     ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก   เข้าปฏิบัติงาน เป็นอาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ มีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไปดังนี้    ๑. อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ      ๒. อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิต       ๓. […]

By admin | Uncategorised
DETAIL
Nov
06

โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์

คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด…

By admin | Uncategorised
DETAIL

กำหนดการ

ร่าง กำหนดการประชุมวิชาการระดับชาติประจำปีการศึกษา 2557 ของสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย สาขาพยาบาลศาสตร์ การบริหารอย่างสร้างสรรค์เพื่อการบริการสุขภาพ : บทบาทของการศึกษาพยาบาล (Creative Management for Health Care Services: The Role of Nursing Education) ระหว่างวันที่ 15-16 มกราคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยสยาม พฤหัสบดีที่ 15 มกราคม 2558 8.15-8.45 ลงทะเบียน 8.45-9.00 พิธีเปิดการประชุม ประธานอนุกรรมการสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย สาขาพยาบาลศาสตร์ กล่าวรายงาน นายกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย กล่าวเปิด 9.00 – 10.30 สถานการณ์โรคไม่ติดต่อในประเทศไทย : แนวคิดการบริหารจัดการเชิงรุก วิทยากร : ผู้อำนวยการสำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 10.30-10.45 พัก เครื่องดื่ม 10.45 -12.15 แนวคิดทางมานุษยวิทยา […]

By admin | Uncategorised
DETAIL

  • 94
  • 44,079
  • 44,079

แผนที่

ติดต่อ

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม อาคาร 14 ชั้น 3 ห้อง 14-305 เลขที่ 38 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 โทร. 0-2457-0068 ต่อ 5 216,5 203 โทรสาร. 0-2457-3982

TOP