ประมวลภาพการจัดการประชุมวิชาการด้านวิจัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

ประมวลภาพการจัดการประชุมวิชาการด้านวิจัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ เรื่อง “วิจัยชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาสุขภาพอย่างยั่งยืน” จัดโดย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ณ ห้องสัมมนา ชั้น ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๑๒ ชั้น มหาวิทยาลัยสยาม ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ Share this…FacebookPinterestTwitterLinkedin

ทีมโคนอนแบรนด์ คณะพยาบาลศาสตร์ ม.สยาม รับมอบโล่รางวัล The Best ในโครงการออมสินยุวพัฒน์รักถิ่น

ทีมโคนอนแบรนด์ “ มัดย้อมมัดใจก้าวไปด้วยกนกับมหาวิทยาลัยสยาม”คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยามรับมอบโล่รางวัล The Best ที่สามารถนำความรู้และวิทยาการสมัยใหม่เข้าไปช่วยเหลือคนในชุมชนให้สามารถพัฒนา ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ ต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกิดความแปลกใหม่ ตลอดจนยกระดับผลิตภัณฑ์หรือบริการให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ตอบสนองต่อความต้องการของตลาด อันจะก่อให้เกิดการสร้างอาชีพและรายได้แก่สมาชิกองค์กรชุมชน  ในโครงการออมสินยุวพัฒน์รักถิ่น  เป็นความร่วมมือระหว่างธนาคารออมสินกับสถาบันอุดมศึกษา ภายใต้โครงการออมสินยุวพัฒน์รักถิ่นและโครงการมหาวิทยาลัยประชาชน ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 Share this…FacebookPinterestTwitterLinkedin

บุคลากรสายสนับสนุนดีเด่นด้านการศึกษาและบริการวิชาการประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

บุคลากรสายสนับสนุนดีเด่นด้านการศึกษาและบริการวิชาการ เป็นการส่งเสริมและ ยกย่องบุคลากรของคณะพยาบาลศาสตร์ ซึ่งเป็ นผู้ที่มีจรรยาบรรณที่ดีงาม มีผลงานดีเด่นโดยยึดถือความประพฤติ ปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและสามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านการครองตน การครองคน การครองงาน อีกทั้งมีผลการปฏิบัติงานดีเด่นที่จะเป็นตัวอย่างในการประพฤติตนแก่บุคลากรของคณะพยาบาลศาสตร์  เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณ สร้างขวัญและกําลังใจและกระตุ้นให้บุคลากร ได้เห็นความสําคัญของการกระทําความดี และยึดถือเป็น แบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติงานและสร้างผลงานที่เป็ นประโยชน์ต่อหน่วยงาน           ผลการโหวตด้วยคะแนนสูงสุดอย่างเป็นเอกฉันท์รางวัลบุคลากรสายสนับสนุนดีเด่นด้านการศึกษาและบริการวิชาการประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ให้แก่ นางวัชรี โตสมตน (เมื่อวันที่ 1 ส.ค. 2562) Share this…FacebookPinterestTwitterLinkedin

บุคลากรสายสนับสนุนดีเด่นด้านการศึกษาและบริการวิชาการประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

รางวัลบุคลากรสายสนับสนุนดีเด่น เป็นการส่งเสริมและ ยกย่องบุคลากรของคณะพยาบาลศาสตร์ ซึ่งเป็ นผู้ที่มีจรรยาบรรณที่ดีงาม มีผลงานดีเด่นโดยยึดถือความประพฤติ ปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและสามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านการครองตน การครองคน การครองงาน อีกทั้งมีผลการปฏิบัติงานดีเด่นที่จะเป็นตัวอย่างในการประพฤติตนแก่บุคลากรของคณะพยาบาลศาสตร์  เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณ สร้างขวัญและกําลังใจและกระตุ้นให้บุคลากร ได้เห็นความสําคัญของการกระทําความดี และยึดถือเป็น แบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติงานและสร้างผลงานที่เป็ นประโยชน์ต่อหน่วยงาน           ผลการโหวตด้วยคะแนนสูงสุดอย่างเป็นเอกฉันท์รางวัลบุคลากรสายสนับสนุนดีเด่นด้านการศึกษาและบริการวิชาการประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ให้แก่ นางสาวนลินี แสนชนะ (เมื่อวันที่ 1 ส.ค. 2561) Share this…FacebookPinterestTwitterLinkedin

รางวัลบุคลากรสายสนับสนุนดีเด่นด้านการศึกษาและบริการวิชาการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

ระบบการยกย่องและเชิดชูบุคลากรสายสนับสนุน เป็นการส่งเสริมและ ยกย่องบุคลากรของคณะพยาบาลศาสตร์ ซึ่งเป็นผู้ที่มีจรรยาบรรณที่ดีงาม มีผลงานดีเด่นโดยยึดถือความประพฤติ ปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและสามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านการครองตน การครองคน การครองงาน อีกทั้งมีผลการปฏิบัติงานดีเด่นที่จะเป็นตัวอย่างในการประพฤติตนแก่บุคลากรของคณะพยาบาลศาสตร์  เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณ สร้างขวัญและกําลังใจและกระตุ้นให้บุคลากร ได้เห็นความสําคัญของการกระทําความดี และยึดถือเป็น แบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติงานและสร้างผลงานที่เป็ นประโยชน์ต่อหน่วยงาน           ผลการโหวตด้วยคะแนนสูงสุดอย่างเป็นเอกฉันท์รางวัลบุคลากรสายสนับสนุนดีเด่นด้านการศึกษาและบริการวิชาการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ให้แก่ นางสาวอุษา จันทวงษ์ (เมื่อวันที่ 1 ส.ค. 2560) Share this…FacebookPinterestTwitterLinkedin