Menu Close

Uncategorized

ทีมโคนอนแบรนด์ คณะพยาบาลศาสตร์ ม.สยาม รับมอบโล่รางวัล The Best ในโครงการออมสินยุวพัฒน์รักถิ่น

ทีมโคนอนแบรนด์ “ มัดย้อมมัดใจก้าวไปด้วยกนกับมหาวิทยาลัยสยาม”คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยามรับมอบโล่รางวัล The Best ที่สามารถนำความรู้และวิทยาการสมัยใหม่เข้าไปช่วยเหลือคนในชุมชนให้สามารถพัฒนา ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ ต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกิดความแปลกใหม่ ตลอดจนยกระดับผลิตภัณฑ์หรือบริการให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ตอบสนองต่อความต้องการของตลาด อันจะก่อให้เกิดการสร้างอาชีพและรายได้แก่สมาชิกองค์กรชุมชน  ในโครงการออมสินยุวพัฒน์รักถิ่น  เป็นความร่วมมือระหว่างธนาคารออมสินกับสถาบันอุดมศึกษา ภายใต้โครงการออมสินยุวพัฒน์รักถิ่นและโครงการมหาวิทยาลัยประชาชน ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 15…

บุคลากรสายสนับสนุนดีเด่นด้านการศึกษาและบริการวิชาการประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

บุคลากรสายสนับสนุนดีเด่นด้านการศึกษาและบริการวิชาการ เป็นการส่งเสริมและ ยกย่องบุคลากรของคณะพยาบาลศาสตร์ ซึ่งเป็ นผู้ที่มีจรรยาบรรณที่ดีงาม มีผลงานดีเด่นโดยยึดถือความประพฤติ ปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและสามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านการครองตน การครองคน การครองงาน อีกทั้งมีผลการปฏิบัติงานดีเด่นที่จะเป็นตัวอย่างในการประพฤติตนแก่บุคลากรของคณะพยาบาลศาสตร์  เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณ สร้างขวัญและกําลังใจและกระตุ้นให้บุคลากร ได้เห็นความสําคัญของการกระทําความดี และยึดถือเป็น แบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติงานและสร้างผลงานที่เป็ นประโยชน์ต่อหน่วยงาน           ผลการโหวตด้วยคะแนนสูงสุดอย่างเป็นเอกฉันท์รางวัลบุคลากรสายสนับสนุนดีเด่นด้านการศึกษาและบริการวิชาการประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ให้แก่…

บุคลากรสายสนับสนุนดีเด่นด้านการศึกษาและบริการวิชาการประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

รางวัลบุคลากรสายสนับสนุนดีเด่น เป็นการส่งเสริมและ ยกย่องบุคลากรของคณะพยาบาลศาสตร์ ซึ่งเป็ นผู้ที่มีจรรยาบรรณที่ดีงาม มีผลงานดีเด่นโดยยึดถือความประพฤติ ปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและสามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านการครองตน การครองคน การครองงาน อีกทั้งมีผลการปฏิบัติงานดีเด่นที่จะเป็นตัวอย่างในการประพฤติตนแก่บุคลากรของคณะพยาบาลศาสตร์  เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณ สร้างขวัญและกําลังใจและกระตุ้นให้บุคลากร ได้เห็นความสําคัญของการกระทําความดี และยึดถือเป็น แบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติงานและสร้างผลงานที่เป็ นประโยชน์ต่อหน่วยงาน           ผลการโหวตด้วยคะแนนสูงสุดอย่างเป็นเอกฉันท์รางวัลบุคลากรสายสนับสนุนดีเด่นด้านการศึกษาและบริการวิชาการประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ให้แก่…

รางวัลบุคลากรสายสนับสนุนดีเด่นด้านการศึกษาและบริการวิชาการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

ระบบการยกย่องและเชิดชูบุคลากรสายสนับสนุน เป็นการส่งเสริมและ ยกย่องบุคลากรของคณะพยาบาลศาสตร์ ซึ่งเป็นผู้ที่มีจรรยาบรรณที่ดีงาม มีผลงานดีเด่นโดยยึดถือความประพฤติ ปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและสามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านการครองตน การครองคน การครองงาน อีกทั้งมีผลการปฏิบัติงานดีเด่นที่จะเป็นตัวอย่างในการประพฤติตนแก่บุคลากรของคณะพยาบาลศาสตร์  เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณ สร้างขวัญและกําลังใจและกระตุ้นให้บุคลากร ได้เห็นความสําคัญของการกระทําความดี และยึดถือเป็น แบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติงานและสร้างผลงานที่เป็ นประโยชน์ต่อหน่วยงาน           ผลการโหวตด้วยคะแนนสูงสุดอย่างเป็นเอกฉันท์รางวัลบุคลากรสายสนับสนุนดีเด่นด้านการศึกษาและบริการวิชาการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ให้แก่…