Menu Close

คณะพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันแม่แห่งชาติประจำปี 2563

คำขวัญวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563 ความว่า

“รักเอยรักลูก แม่จึงปลูกคุณธรรมให้รักษา

รดความรักพรวนความดีมีเมตตา ลูกเติบใหญ่แทนคุณค่าของแผ่นดิน”

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

  • ศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสยาม จัดโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ และเพื่อให้บุคลากร นักศึกษามหาวิทยาลัยสยาม ได้ร่วมกิจกรรมในการส่งเสริมและสืบทอดประเพณี อันดีงามตามขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ในวันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 น. ณ ชั้น 1 อาคารเฉลิพระเกียรติ 12 โดยคณาจารย์ บุคลากร แต่งกายผ้าไทยสีฟ้าและนักศึกษา แต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาที่ถูกต้องตามระเบียบมหาวิทยาลัยเข้าร่วมพิธี
Posted in กิจกรรมคณะ