IRB: Institutional Review Board

คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน
IRB: Institutional Review Board
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

คำชี้แจง  เอกสารแบบฟร์อมในการขอใบรับรองIRB ทั้งหมดนี้ ทางคณะกรรมการIRB คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ได้ประชุมผ่านร่าง มีมติแก้ไข และ ทำการแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อ (ครั้งที่1/12/10/2018)

คำแนะนำ ข้อปฏิบัติตาม SOP (ครั้งที่1/12/10/2018) ตณะกรรมการ IRB คณะฯ

>>> 1. ต้องเป็นโครงการใหม่ที่ยังไม่ได้แล้วเสร็จ หรือยังไม่ได้เก็บข้อมูล

>>> 2. ต้องทำการส่งเอกสารให้ครบ ทั้งต้นฉบับและสำเนาก่อนทางเลขาฯคณะกรรมการถึงจะรับและลงเลขให้

>>> 3. เน้นความสำคัญเพื่อเป็นความลับและมาตราฐานเดียวกัน ในการส่งเอกสารทั้งหมดอาจารย์ทุกท่านจำเป็นต้องส่งกับเลขาฯหรือผู้ช่วยเลขาฯคณะกรรมการIRB ด้วยมือถึงมือเท่านั้น โดยสามารติดต่อนำส่งเอกสารทั้งหมดได้ที่ผู้ช่วยเลขาฯคณะกรรมการIRB คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม อ.ขวัญเรือน (084-708-3511) หรือเลขาฯคณะกรรมการIRB คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม อ.เพ็ญรุ่ง นวลแจ่ม (081-625-1474) 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ดาวน์โหลดเอกสารแบบฟร์อมในการขอใบรับรองIRB ทั้งหมด ด้านล่าง

>>> 1. ใบรายการเอกสารประกอบการพิจารณาพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในคน

>>> 1.1.Coverletter initial submit Researcher(แบบยื่นขอCOA)
>>> 1.2 formSubmission thai(แบบสมัครขอCOASN-IRB)

>>> 2.1 แนวทางการพิจารณา Exempt Checklist
>>> 2.2 แนวทางการพิจารณา Expedited Checklist

>>> 3.1 Participant Information Sheet Over1 8 (แบบชี้แจงขอความยินยอมมากกว่า18ปี
>>> 3.2 ParticipantIn formation Sheet 13-17 (เอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมวิจัย อายุ 13 ปีบริบูรณ์ -17 ปี และผู้ปกครอง)
>>> 3.3 Participant Information Sheet 7-12 (เอกสารชี้แจงสำหรับผู้ปกครองผู้เข้าร่วมวิจัย ที่มีอายุต่ำกว่า 7-12)
>>> 3.4 Assent 7-12 (คำอธิบายโครงการวิจัยและการขอความยินยอมสำหรับเด็กอายุ 7-12 ปี)

>>> 4.1 Informed Consent Sheet Over 18 (หนังสือแสดงเจตนายินยอมมากกว่า18ปี)
>>> 4.2 Informed Consent 13-17 (หนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมการวิจัยของผู้ปกครองของเด็ก 13-17 ปี

>>> 5. Self-Administered Questionnaire (จดหมายนำเพื่อแจ้งผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยโดยการตอบแบบสอบถาม)

>>> 6. Collect-blood-future(แสดงเจตนารมณ์อนุญาติให้เก็บเลือดเพื่อใช้ในอนาคต)
>>> 7. Cover letter progress report-thai(รายงานความคืบหน้า)
>>> 8. Thai Summary & closeoutแจ้งปิดSN-IRB

>>> 9.1 Coverletter Amend (บันทึกข้อความนำส่งโครงการวิจัยที่ขอปรับหลังได้รับ COA แล้ว)
>>> 9.2 Protocol Amendment Form (เแบบฟอร์มการขอปรับเปลี่ยนรายละเอียดของโครงการวิจัยที่ได้รับการรับรองแล้ว)

>>> 10. Protocol Deviation Report-thi(SN-IRB)

>>> 11. Thai Summary & colectingdataSN-IRB (แบบขอเก็บข้อมูลของคณะ)

นำส่งเอกสารทั้งหมดได้ที่ผู้ช่วยเลขาฯคณะกรรมการ IRB คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม อาจารย์ขวัญเรือน 084-708-3511 หรือเลขาฯคณะกรรมการIRB คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม อาจารย์เพ็ญรุ่ง นวลแจ่ม 081-625-1474) 

Written by