IRB: Institutional Review Board

คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน IRB: Institutional Review Board คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม คำชี้แจง  เอกสารแบบฟร์อมในการขอใบรับรองIRB ทั้งหมดนี้ ทางคณะกรรมการIRB คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ได้ประชุมผ่านร่าง มีมติแก้ไข และ ทำการแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ครั้งที่1 (12/10/2018) ครั้งที่ 2 (10/10/2022) คำแนะนำ ข้อปฏิบัติตาม SOP ครั้งที่ 2 (10/10/2022) ของตณะกรรมการ IRB คณะฯ >>> 1. ต้องเป็นโครงการใหม่ที่ยังไม่ได้แล้วเสร็จ หรือยังไม่ได้เก็บข้อมูล >>> 2. ต้องทำการส่งเอกสารให้ครบ ทั้งต้นฉบับและสำเนาก่อนทางเลขาฯคณะกรรมการถึงจะรับและลงเลขให้ >>> Read More …

คณะพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันแม่แห่งชาติประจำปี 2563 คำขวัญวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563 ความว่า “รักเอยรักลูก แม่จึงปลูกคุณธรรมให้รักษา รดความรักพรวนความดีมีเมตตา ลูกเติบใหญ่แทนคุณค่าของแผ่นดิน” กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสยาม จัดโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ และเพื่อให้บุคลากร นักศึกษามหาวิทยาลัยสยาม ได้ร่วมกิจกรรมในการส่งเสริมและสืบทอดประเพณี อันดีงามตามขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ในวันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 น. ณ Read More …

คณะพยาบาลศาสตร์ ขอเชิญร่วมแสดงความยินดี ในพิธีมอบหมวกและเข็มเครื่องหมาย 6 สิงหาคม 2563

ขอเชิญร่วมแสดงความยินดี ในพิธีมอบหมวกและเข็มเครื่องหมาย ของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยามชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 24 วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 12 กำหนดการ Share this…FacebookPinterestTwitterLinkedin