คณะพยาบาลศาสตร์เข้าร่วมพิธีถวายต้นเทียนพรรษา และผ้าอาบน้ำฝน ประจำปี 2566

คณะพยาบาลศาสตร์เข้าร่วมพิธีถวายต้นเทียนพรรษา และผ้าอาบน้ำฝน ประจำปี 2566 จัดโดยสำนักศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยสยาม ซึ่งถวายทั้งหมดจำนวน 5 วัด คือ วัดโคนอน, วัดอ่างแก้ว, วัดนาคปรก, วัดประดู่บางจาก, วัดกำแพงบางจาก ขอโมธนาบุญแด่ทุกท่าน เทอญ Share this…FacebookPinterestTwitterLinkedin

“นักวิจัยติดดาว” ประจำปีการศึกษา 2565 อาจารย์สุกฤตา ตะการีย์

ผลงานวิชาการ1.พรทิพย์ สงวนพันธุ์ และสุกฤตา ตะการีย์. (2562). ผลของการพัฒนาสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพในการพยาบาลมารดาเพื่อป้องกันการตกเลือดหลังคลอดในโรงพยาบาลสามพราน จังหวัดนครปฐม. รายงานสืบเนื่องในงานประชุมวิชาการระดับชาติ “พลังพยาบาลกับอนาคตพยาบาลไทยในยุค 4.0: สังคมปัญญาประดิษฐ์”. จัดโดยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช ร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช จังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2562 หน้า 208-217. Share this…FacebookPinterestTwitterLinkedin

สรุปภาพการจัดกิจกรรมจุดเทียนส่องใจ🩷 SIAM NURSE 29🩷

สรุปภาพการจัดกิจกรรมจุดเทียนส่องใจ🩷 SIAM NURSE 29ณ บริเวณลานหัวช้าง มหาวิทยาลัยสยามเวลา 18.00 น. 24 กรกฎาคม 2566 ติดตามกิจกรรมได้ที่ QA Nursing Siam U Share this…FacebookPinterestTwitterLinkedin

สรุปภาพการจัดกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญสานสัมพันธ์พี่น้อง🩷 SIAM NURSE 29🩷

สรุปภาพการจัดกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญสานสัมพันธ์พี่น้อง🩷 SIAM NURSE 2924 กรกฎาคม 2566ณ ศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยสยาม ติดตามกิจกรรมได้ที่ QA Nursing Siam U     Share this…FacebookPinterestTwitterLinkedin

ปฐมนิเทศคณะพยาบาลศาสตร์🩷 SIAM NURSE 29🩷

สรุปภาพการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศคณะพยาบาลศาสตร์🩷 SIAM NURSE 29ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 1224 กรกฎาคม 2566 ติดตามกิจกรรมได้ที่QA Nursing Siam U Share this…FacebookPinterestTwitterLinkedin

Online หลักฐานการประเมินคณะพยาบาลศาสตร์ ระดับหลักสูตร

หลักฐานการประเมินการประกันคุณภาพคณะพยาบาลศาสตร์ ระดับหลักสูตร   มคอ.3- มคอ.4 AUN 1AUN 2AUN 3AUN 4AUN 5AUN 6AUN 7AUN 8แบบประเมินผู้เรียนAction PlanFaculty Practiceข้อมูลการประชุมอาจารย์ Share this…FacebookPinterestTwitterLinkedin

คณะพยาบาลศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรม”หล่อเทียนเข้าพรรษา ถวายเป็นพุทธบูชา” 20 กรกฎาคม 2566

คณะพยาบาลศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรม”หล่อเทียนเข้าพรรษา ถวายเป็นพุทธบูชา”เนื่องในประเพณีวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2566 ณ บริเวณด้านหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ 1220 กรกฎาคม 2566 Share this…FacebookPinterestTwitterLinkedin