ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย สาขาพยาบาลศาสตร์ 

เรื่อง ทิศทางและแนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาพยาบาล ณ ห้องประชุม Auditorium (11-101) อาคารรัตนคุณากร มหาวิทยาลัยรังสิต วันที่ 27-28 เมษายน 2566   Share this…FacebookPinterestTwitterLinkedin