Home

ยินดีต้อนรับ
คณะกรรมการตรวจเยี่ยมและตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
เพื่อให้การรับรองวิทยฐานะ
สถาบันการศึกษาเอกชน มหาวิทยาลัยสยาม
๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา 2565

คลิกดูรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล คลิกที่นี่ 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสยาม ผ่านระบบ TCAS รอบ 3 admission ประจำปีการศึกษา 2565
คลิกดูรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาผ่านระบบ TCAS รอบ 3 และรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยสยาม ประจำปีการศึกษา 2565 โดยวิธีรับตรง (สอบข้อเขียน)
คลิกดูรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาผ่านระบบรับตรง (สอบข้อเขียน) และรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน IRB : Institutional Review Board

เรื่องแจ้งของการขอใบรับรองIRB จากคณะกรรมการ ต้องดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมดนี้ ซึ่งทางคณะกรรมการIRB คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ได้ประชุมผ่านร่าง มีมติแก้ไข และ ทำการแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อ (ครั้งที่1/12/10/2018)

>>>> คลิกดาวน์โหลดที่นี

 

ด่วน!!! รับสมัครอาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม หลายอัตรา ประกาศ ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2565

ด้วยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยามมีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อแต่งตั้งในตำแหน่งอาจารย์ หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ จำนวนหลายอัตรา ทำหน้าที่สอน วิจัย พัฒนางานด้านวิชาการ และบริการวิชาการ………

 

คลิกดูตำแหน่งรับสมัครได้ที่นี

Dr.Yui

ขอแสดงความยินดี
กับอาจารย์ ดร.ณิชมล ขวัญเมือง
จบการศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาภาวะผู้นำและนวัตกรรมการบริหารการศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัยศึกษาศาสตร์ มาวิทยาลัยสยาม
6 กุมภาพันธ์ 2565

กิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์

วันที่ 13 ตุลาคม 2565 พิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช...

วันที่ 13 ตุลาคม 2565 พิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช พระบรมนาถบพิตร

# ขอน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณ # พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย # อันเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม...

24 กันยายน วันมหิดล น้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณ# พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย #

นายยุทธนา ป่าไม้ ผู้อำนวยการเขตภาษีเจริญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเขตฯ ให้การต้อนรับนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร...

คณะพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ “ปลูกต้นไม้ให้แม่สร้างความร่มเย็น” เป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน 24 ส.ค. 65

วันที่15 สิงหาคมของทุกปี เป้นวันครบรอบการจากไปของ ดร.ณรงค์ มงคลวนิช ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยสยามและสถาบันในระบบ เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตา คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์และผุ้แทนคณาจารย์...

คณะพยาบาลศาสตร์เข้าร่วมวันระลึกถึง ดร.ณรงค์ มงคลวนิช ผู้สถาปนามหาวิทยาลัยสยาม 15 สิงหาคม 2565

คณะพยาบาลศาสตร์ พร้อมรับการประเมินจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2564 วันที่ 11...

คณะพยาบาลศาสตร์ พร้อมรับการประเมินจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2564 วันที่ 11 สิงหาคม 2565

คณะพยาบาลศาสตร์ ขอแสดงความยินดี ที่ทีมการรณรงค์ ลดละเลิกและรู้ทันบุหรี่ไฟฟ้า คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ได้รับรางวัลชมเชย...

ขอแสดงความยินดี กับทีมการรณรงค์ ลดละเลิกและรู้ทันบุหรี่ไฟฟ้า คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดโซเชียลมีเดียออนไลน์ (Online Social Media) และนวัตกรรม

ประมวลภาพกิจกรรมนำเสนอนวัตกรรมเพื่อผู้สูงวัยผ่านโครงการ “ Smart สมวัย ลูกหลาน Gen ใหม่ใส่ใจวัยเก๋า“...

ประมวลภาพกิจกรรมนำเสนอนวัตกรรมเพื่อผู้สูงวัยผ่านโครงการ “ Smart สมวัย ลูกหลาน Gen ใหม่ใส่ใจวัยเก๋า“ ณ ห้องประชุม 12-501 อาคาร ๑๒ เฉลิมพระเกียรติ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕

วันอาทิตย์นี้ มีกิจกรรมดีๆที่ให้ความรู้และมาพร้อมกับความสนุกสนาน พบกับกิจกรรมผู้สูงอายุ ที่ทั้ง 4 สถาบันจับมือกันนำเสนอนวัตกรรมเพื่อผู้สูงวัยผ่านโครงการ “...

4 สถาบันจับมือกันนำเสนอนวัตกรรมเพื่อผู้สูงวัยผ่านโครงการ “ Smart สมวัย ลูกหลาน Gen ใหม่ใส่ใจวัยเก๋า“ 10 กรกฎาคม 2565

ยินดีต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมและตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อให้การรับรองวิทยฐานะสถาบันการศึกษาเอกชน มหาวิทยาลัยสยาม๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ยินดีต้อนรับ คณะกรรมการตรวจเยี่ยมและตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา เพื่อให้การรับรองวิทยฐานะ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕

คณาจารย์และนักศึกษา ร่วมแสดงความยินดี กับท่านคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ ในโอกาสที่ท่านได้รับรางวัลเกียรติคุณ  ผู้ทำคุณประโยชน์เผยแผ่พระพุทธศาสนาด้านจิตอาสา และการเป็นผู้ให้...

ขอแสดงความยินดี กับท่านคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ ได้รับรางวัลเกียรติคุณ  ผู้ทำคุณประโยชน์เผยแผ่พระพุทธศาสนาด้านจิตอาสา และการเป็นผู้ให้ จากมูลนิธิพระรัตนตรัย ในพระราชูปถัมภ์ฯ 27 มิ.ย. 65

ประมวลภาพการจัดการประชุมวิชาการด้านวิจัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ เรื่อง “วิจัยชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาสุขภาพอย่างยั่งยืน” จัดโดย คณะพยาบาลศาสตร์...

ประมวลภาพการจัดการประชุมวิชาการด้านวิจัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

ขอเชิญชวนร่วมแสดงความยินดีในพิธีรับมอบหมวกและเข็มเครื่องหมาย แสดงชั้นเรียนของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม รุ่นที่ 26 ประจำปี 2564...

แสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ รุ่นที่ 26 เข้าพิธีรับมอบหมวกและเข็มเครื่องหมาย 17 มิ.ย.นี้

มหาวิทยาลัยสยาม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 โดยวิธีรับตรง (สอบข้อเขียน)...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2565

มหาวิทยาลัยสยาม Siam University ประกาศการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565...

ประกาศการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยวิธีรับตรง