QA สัญจรคณะพยาบาลศาสตร์ 29 มกราคม 2563

คณะกรรมการ QA มหาวิทยาลัยสยาม ได้สัญจรมาคณะพยาบาลศาสตร์เพื่อเสนอแนะการประกันคุณภาพของคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563 Share this…FacebookPinterestTwitterLinkedin

“ดอกปีบคืนต้น ” ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน 17 มกราคม 2563

ภาพกิจกรรม “ดอกปีบคืนต้น ” ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน 17 มกราคม 2563 เวลา 18.00-21.00 น. ณ ลานด้านหน้าศูนย์กีฬา มหาวิทยาลัยสยาม Share this…FacebookPinterestTwitterLinkedin

ประชุมวิชาการประจำปีการศึกษา 2562 “Nurses in Collaborative Care Teams (NCCT)” 17 มกราคม 2563

ภาพกิจกรรม คณะกรรมการชมรมศิษย์เก่า คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ศิษย์เก่า บุคลากรทางการพยาบาลและผู้สนใจ เข้าร่วมประชุมวิชาการ ในหัวข้อเรื่อง “ความร่วมมือของทีมพยาบาลในการดูแลสุขภาพ” Nurses in Collaborative Care Teams (NCCT) ในวันที่ 17 มกราคม 2563 เวลา 8.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 12 ชั้น มหาวิทยาลัยสยาม Share this…FacebookPinterestTwitterLinkedin

นักศึกษา ปี 1เข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรม ณ วัดวัดชลประทานรังสฤษดิ์ 9-10 ม.ค. 63

ภาพกิจกรรมของนักศึกษา ชั้นปีที่ 1เข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรม ระหว่างวันที่ 9-10 ม.ค. 63 ณ วัดวัดชลประทานรังสฤษดิ์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี Share this…FacebookPinterestTwitterLinkedin

แสดงความยินดีกับนางสาวอภัสรา พุ่มไสว ได้รับคัดเลือกเป็น”เยาวชนดีเด่น ประจำปี 2563″

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ขอแสดงความยินดีกับนางสาวอภัสรา  พุ่มไสว  นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ได้รับคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2563 คลิกอ่านรายละเอียดด้านล่าง https://drive.google.com/file/d/0B8YL49qkcFoUa3BVanY0eERLdzdlQVJSY19Gc2UwV0VVLW1R/view?usp=sharing เข้ารับประกาศนียบัตรจากพณท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายณัฎฐพล ทีปสุวรรณ ณ ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันเด็กแห่งชาติ Share this…FacebookPinterestTwitterLinkedin

“นักวิจัยติดดาว” ประจำปีการศึกษา 2562 ดร.วราภรณ์ คำรศ

ผลงานเด่นที่สำคัญ           1. ผู้ทรงคุณวุฒิทบทวนบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ให้กับหน่วยวารสาร คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2562 2. คณะวิทยากร อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “กลยุทธ์ในการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ” ให้กับคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2561 3. รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยสยาม จากสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสยาม ปี 2555 4. รางวัลชมเชยนักวิจัยรุ่นใหม่ กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ จากสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2562 งานตีพิมพ์           1. Waraporn Khumros, Chanida Mattavangkul, Chaisit Thansuk. Read More …