งานพิธีมอบหมวกและเข็มเครื่องหมาย

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ ๒ และผุ้ปกครอง เนื่องในงานพิธีมอบหมวกและเข็มเครื่องหมายหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ ๒ รุ่น ๒๓ ในวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมชั้น ๕ อาคาร ๑๒ มหาวิทยาลัยสยาม Share this…FacebookPinterestTwitterLinkedin

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 อบรมพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรม

นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 อบรมพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรม..(คุณธรรมนำชีวิตสู่วิชาชีพ) กิจกรรมปี 2. สติ สมาธิและปัญญา มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมดจำนวน 130 คน ได้แก่ นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 2 จำนวน 123 คน และอาจารย์ประจำชั้นปีที่ 2 จำนวน 7 คนเพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะในการเรียนรู้ด้วยตนเอง รู้จักบูรณาการการคิดวิเคราะห์ และนำไปประยุกต์ได้ บ่มเพาะ ปลูกฝัง พัฒนา และสร้างคุณลักษณะพื้นฐานทางวิชาชีพ และอัตลักษณ์ของคณะฯ (ความเอื้ออาทร) และปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมไทย ณ วัดทองเนียม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2562 Read More …

ได้รับรางวัลชมเชยจากโครงการ “Think Global, Work Local.”

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา ม.สยาม ซึ่งเป็น ม. เอกชนแห่งเดียวที่ผ่านเข้ารอบ 1 ใน 7 และได้รับรางวัลชมเชยจากโครงการ “Think Global, Work Local.” ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร เป็นอีกหนึ่งความภูมิใจของมหาวิทยาลัยสยาม #พยาบาลเข้มแข็ง#SustainableUniversity#สโมสรนักศึกษา#ศูนย์ยั่งยืนมหาวิทยาลัยสยาม Share this…FacebookPinterestTwitterLinkedin