รักษ์น้ำลำประโดง โครงการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 30 พ.ย. 62

นายณัฐพงษ์ มีโภคกิจ ผู้อำนวยการเขตภาษีเจริญ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “รักษ์น้ำลำประโดง” ซึ่งเป็นกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยการน้อมนำหลักการทรงงานและแนวพระราชดำริด้านน้ำมาปฏิบัติ เพื่อร่วมกันฟื้นฟู พัฒนา บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ รักษาสิ่งแวดล้อม สร้างรักความสามัคคีกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ จัดขึ้นด้วยความร่วมมือระหว่างชุมชน มหาวิทยาลัยสยาม สำนักงานเขตภาษีเจริญ สำนักการระบายน้ำ มูลนิธิอุทกพัฒน์ และธนาคารไทยพาณิชย์ พร้อมนำเจ้าหน้าที่จากฝ่ายรักษาความสะอาดฯและฝ่ายโยธา ร่วมกิจกรรมเปิดทางน้ำลำประโดง ด้วยการขุดลอก เก็บวัชพืชและขยะลำประโดง ที่อยู่ภายในชุมชนศรีประดู่อีกด้วย SN 24 & SN 25 # แกนนำรักษ์น้ำ # สโมสรนักศึกษา #นักศึกษาจิตอาสา # ชาวชุมชนศรีประดู่ # สำนักงานเขตภาษีเจริญ # สำนักระบายน้ำ # สถานีตำรวจนครบาลภาษีเจริญ Read More …

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมจัดงานสยามนิทัศน์ ระหว่างวันที่ 21-23 พ.ย. 2562

ภาพกิจกรรมสยามนิทัศน์ 2562 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ณ ห้องสัมมนาชั้น 5 อาคาร 12 เฉลิมพระเกียรติ ระหว่างวันที่ 21-23 พฤศจิกายน 2562 Share this…FacebookPinterestTwitterLinkedin

ทีมโคนอนแบรนด์ คณะพยาบาลศาสตร์ ม.สยาม รับมอบโล่รางวัล The Best ในโครงการออมสินยุวพัฒน์รักถิ่น

ทีมโคนอนแบรนด์ “ มัดย้อมมัดใจก้าวไปด้วยกนกับมหาวิทยาลัยสยาม”คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยามรับมอบโล่รางวัล The Best ที่สามารถนำความรู้และวิทยาการสมัยใหม่เข้าไปช่วยเหลือคนในชุมชนให้สามารถพัฒนา ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ ต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกิดความแปลกใหม่ ตลอดจนยกระดับผลิตภัณฑ์หรือบริการให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ตอบสนองต่อความต้องการของตลาด อันจะก่อให้เกิดการสร้างอาชีพและรายได้แก่สมาชิกองค์กรชุมชน  ในโครงการออมสินยุวพัฒน์รักถิ่น  เป็นความร่วมมือระหว่างธนาคารออมสินกับสถาบันอุดมศึกษา ภายใต้โครงการออมสินยุวพัฒน์รักถิ่นและโครงการมหาวิทยาลัยประชาชน ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 Share this…FacebookPinterestTwitterLinkedin

คณะพยาบาลศาสตร์ร่วมสืบสาน “ ประเพณีลอยกระทง” อย่างถูกต้องตามหลักวัฒนธรรมไทย

ประเพณี ลอยกระทง เป็นประเพณีที่มีการสืบทอดกันมาอย่างยาวนานตั้งแต่สมัยโบราณ มักจัดขึ้นในช่วงโอกาส  ตรงกับวันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒ ซึ่งอยู่ในช่วงนํ้าหลาก มีความเชื่อถือกันมาตั้งแต่โบราณว่า น้ำ คือแม่คงคา เป็นสิ่งที่หล่อเลี้ยงชีวิตให้เกิดความอุดมณ์สมบูรณ์และให้ประโยชน์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการนำมาใช้อาบ ใช้กิน ใช้ดื่ม และนำไปใช้หล่อเลี้ยงพืชพันธ์ต่างๆให้เจริญเติบโตงอกงาม ทำให้น้ำกลายเป็นสิ่งที่ขาดไปไม่ได้เลยในการดำรงชีวิต ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่มีคุณแก่เรา ดังนั้น การแสดงออกถึงความสำนึกบุญคุณ การขอขมาลาโทษ และการกล่าวขอบคุณต่อธรรมชาติและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ควรกระทำอย่างยิ่ง จึงก่อให้เกิดประเพณีการลอยกระทงนี้ขึ้นมานับแต่ในอดีตและสืบสานต่อมาจนถึงปัจจุบัน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยามจึงจัดโครงการร่วมสืบสาน “ ประเพณีลอยกระทง” อย่างถูกต้องตามหลักวัฒนธรรมไทย ณ หออบอุ่น 11 พฤศจิกายน 2562 Share this…FacebookPinterestTwitterLinkedin

นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์เข้าพิธีมอบใบประกาศนียบัตรธรรมศึกษาชั้น โท และตรี ประจำปีการศึกษา 2562

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรธรรมศึกษาชั้น โท และตรี แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยสยามที่สอบผ่านธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ธรรมศึกษาถือเป็นวิธีการที่ชาวพุทธ สามารถศึกษาเรียนรู้ธรรมอันเป็นคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งเป็นหลักสูตรที่รวบรวมความรู้เกี่ยวกับหลักธรรมให้ผู้ศึกษาได้เรียนรู้ไปตามลำดับขั้น ตั้งแต่ระดับขั้นพื้นฐาน จนถึงระดับสูงขึ้นไป จากคณะสงฆ์ทั่วประเทศได้ขยายการศึกษาไปสู่พุทธศาสนิกชน และเยาวชนตามโรงเรียนต่างๆ ผู้ที่ผ่านการเรียนรู้หลักสูตรนี้ จะมีความรู้ความเข้าใจธรรมะอันเป็นพื้นฐานที่สำคัญสำหรับการศึกษาชั้นสูง และเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตต่อไปโดยนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 1 และ 2 เข้าร่วมการสอบและได้รับใบประกาศนียบัตรธรรมศึกษาชั้น โท และตรี อย่างต่อเนื่องทุกปี เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องสัมมนา ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 12 มหาวิทยาลัยสยาม Share this…FacebookPinterestTwitterLinkedin

คณะพยาบาลศาสตร์ร่วมกับชมรมศิษย์เก่าคณะพยาบาลศาสตร์ จัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ครั้งที่ 1

คณะพยาบาลศาสตร์ร่วมกับชมรมศิษย์เก่าคณะพยาบาลศาสตร์ จัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ครั้งที่ 1 เพื่อจัดหาทุนสำหรับการพัฒนาการเรียนการสอนในห้องปฏิบัติการพยาบาล ประจำปี ๒๕๖๒ และได้รับการสนับสนุนจากคณาจารย์ ศิษย์เก่าคณะพยาบาลศาสตร์ จัดทีมเข้าร่วมกิจกรรมโบว์ลิ่งการกุศล พบปะพี่น้องและผองเพื่อน ย้อนคืนวันที่เคยสนุกมาด้วยกันรวมทั้งทีมผู้ปกครองที่มีส่วนเข้าร่วม บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานและมิตรภาพ เมื่อ  2 พ.ย. 62 ณ สนาม Blu–O Rhythm & Bowl : ชั้น 3 เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ปิ่นเกล้า Share this…FacebookPinterestTwitterLinkedin