การประชุมวิชาการด้านวิจัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ เรื่อง “เคล็ดลับการทำวิจัย จากขอทุน…สู่ตีพิมพ์” ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ระบบออนไลน์ผ่านช่องทาง Microsoft Team

เปิดการประชุม โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรทิพา ส่องศิริ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ๐๘.๔๕ – ๑๐.๓๐ น. กลยุทธ์การเขียนโครงร่างการวิจัยเพื่อให้ได้ทุน วิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรัสดาว เรโนลด์ เรือเอกหญิง ดร. วิภานันท์ ม่วงสกุล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยามผู้ดำเนินการอภิปราย ดร. สุลีมาศ อังศุเกียรติถาวร เขียนบทความวิจัยอย่างไรไม่ให้ถูก Reject ๑๐.๔๕ – ๑๒.๐๐ น.วิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนิดา มัททวางกูร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม การเลือกแหล่งตีพิมพ์ผลงานวิจัยที่น่าเชื่อถือ ๑๓.๐๐ Read More …

วันพยาบาลสากล (International Nurses Day ;IND)

12 พฤษภาคม 2564 “พยาบาล: เสียงแห่งพลังนำวิสัยทัศน์สู่การดูแลสุขภาพในอนาคต” วันพยาบาลสากล (International Nurses Day ;IND) “Nurses: A Voice to Lead. A Vision for Future Healthcare”  “พยาบาล: เสียงแห่งพลังนำวิสัยทัศน์สู่การดูแลสุขภาพในอนาคต”   สภาพยาบาลระหว่างประเทศ (International Council of Nurses, ICN) ซึ่งเป็นองค์กรวิชาชีพพยาบาล ได้กำหนดให้วันที่ 12 พฤษภาคมของทุกปี เป็นวันพยาบาลสากล (International Nurses Day) โดยเริ่มครั้งแรกเมื่อปี 2514 เนื่องจากวันที่ Read More …