Menu Close

October 2020

…วันพยาบาลแห่งชาติ # รำลึก 120 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพ # 21 ตุลาคม 2563 กระทรวงสาธารณสุข นนทบุรี# 💕”

วันพยาบาลแห่งชาติ เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ซึ่งตรงกับวันที่ 21 ตุลาคม 2443 เนื่องจากตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์ท่านทรงปฏิบัติพระราชกิจด้านการพัฒนาสุขอนามัย เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ทรงจัดตั้งหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ “พอ.สว.” โดยชาวบ้านเรียกกันว่า “หมอกระเป๋าเขียว” เพราะทุกครั้งที่ทรงเสด็จเยี่ยมราษฎรในท้องที่ห่างไกล จะพาแพทย์ไปรักษาชาวบ้านด้วย นอกจากนี้ทรงพระราชทานทุนการศึกษาด้านการพยาบาลเพื่อส่งเสริมวิชาชีพพยาบาลอีกด้วย กิจกรรมวันพยาบาลแห่งชาติ ในส่วนของที่มาวันพยาบาลแห่งชาตินั้น จัดขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ.2533 โดยสภาการพยาบาลร่วมกับสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย…