เปิดอบรมพัฒนาศักยภาพครูพี่เลี้ยง 26-30 สิงหาคม 2562

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยามเปิดอบรมพัฒนาศักยภาพครูพี่เลี้ยงในการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติการพยาล ประจำปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่วันที่ 26-30 สิงหาคม 2562 ณ ห้อง 19-306 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 19 ชั้น และการบรรยายเรื่องบทบาทและจริยธรรมครูพยาบาล โดยวิทยากร รศ.ดร.ประนอม รอดคำดี จากคณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Share this…FacebookPinterestTwitterLinkedin

นักศึกษาชั้นปีที่ ๔ เข้าโครงการ The Leaders ณ พัน.ร.รร.จปร.

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม นำนักศึกษาชั้นปีที่ ๔ เข้าฝึกโครงการ The Learders เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ทักษะของความเป็นผู้นำและระเบียบวินัยอย่างเข้มข้น เมื่อ วันที่ ๑๗ และ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ พัน.ร.รร.จปร. จังหวัดนครนายก Share this…FacebookPinterestTwitterLinkedin

พิธีรำลึกครบรอบ ๔๑ ปี อาจารย์ ดร.ณรงค์ มงคลวนิช

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม เข้าร่วมงานพิธีรำลึกครบรอบ ๔๑ ปี อาจารย์ ดร.ณรงค์ มงคลวนิช ผู้ก่อตั้งเทคโนโลยีสยามและมหาวิทยาลัยสยาม เพื่อแสดงความคารวะและกตเวทิตาคุณแด่ท่านในฐานะที่เป็นผู้วางรากฐาน การก่อตั้งเทคโนโลยีสยามและมหาวิทยาลัยสยาม โดยในช่วงเช้ามีพิธีสงฆ์ รับศีล/รับพร พร้อมตักบาตรพระสงฆ์จำนวน ๕๙ รูป จากนั้นจะเป็นพิธีกล่าวสดุดีโดยผู้แทนของ ๓ สถาบัน พิธีวางพวงมาลาและพวงมาลัยอนุสาวรีย์ผู้ก่อตั้งเพื่อเป็นการรำลึกถึงท่านผู้ก่อตั้งเทคโนโลยีสยามและมหาวิทยาลัยสยาม โดยมีทายาทของผู้ก่อตั้ง สภาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ หัวหน้าสายงาน และบุคลากรของ ๓ สถาบัน รวมถึงองค์การนักศึกษา ศิษย์เก่า และแขกผู้มีเกียรติร่วมงานพิธีครั้งนี้ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๖.๓๐ – ๑๐.๓๐ Read More …

กิจกรรมรับน้องปี 1 เข้าสู่บ้านสี วันที่ 5 สิงหาคม

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม จัดกิจกรรมรับน้องเข้าสู่บ้านสี โดยจัดการแข่งขันกีฬาแชร์บอลและกีฬาพื้นบ้าน ฮาเฮ รอบคัดเลือกจัดในวันที่ 2 และ -3 สิงหาคม 2562 และจัดชิงชนะเลิศในวันที่ 5 สิงหาคม ณ ศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยสยาม บรรยากาศเ๖ิมไปด้วยมิตรภาพและรอยยิ้ม Share this…FacebookPinterestTwitterLinkedin

พิธีบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาปี 1 คณะพยาบาลศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญแก่นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ และการมุทิตาจิตแก่อาจารย์ของนักศึกษาชั้นปีที่ ๒-๓-๔ เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยสยาม Share this…FacebookPinterestTwitterLinkedin

โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ ปี 2562

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม จัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยประเมินแผนปีการศึกษา 2561และวางแผนงานปีการศึกษา 2562 ทั้ง 5 ด้านคือแผนงานด้านการเรียนการสอน แผนงานด้านวิจัย แผนงานด้านบริการวิชาการ แผนงานด้านทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและแผนงานด้านพัฒนานักศึกษา ตามกรอบของ TQF ในระหว่างวันที่ 3 และ 4 สิงหาคม 2562 ณ บ้านทิพย์สวนทองรีสอร์ท อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม Share this…FacebookPinterestTwitterLinkedin

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า สันติพงศ์ แก้วนรา (อ้น)

รับรางวัลนักศึกษาผู้มีผลการเรียนยอดเยี่ยมระดับบัณฑิตศึกษาสาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุประจำปีการศึกษา 2561 รับรางวัลรับรางวัลผู้สร้างชื่อเสียงด้านวิชาการแก่สำนักพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2561 ได้รับการตอบรับเป็นสมาชิกสมาคมพยาบาลเกียรติคุณไทย และสมาชิกสมาคมพยาบาลเกียรติคุณนานาชาติ ประวัติการศึกษา ปีการศึกษา 2559 จบการศึกษา พยาบาลศาสตรบัณฑิต จากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ปีการศึกษา 2561 เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ สำนักพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประวัติการทำงาน 2559 พยาบาลวิชาชีพ หอผู้ป่วยวิกฤต โรงพยาบาลทักษิณ จังหวัดสุราาฎร์ธานี 2561 พยาบาลวิชาชีพ หอผู้ป่วยใน โรงพยาบาลกรุงเทพสสุราษฎร์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี รางวัลและผลงานด้านวิชาการทางการพยาบาล ปี 2561 ผลงาน Combinations of poor Read More …