พัฒนาการเรียนการสอนด้วยการจัดการความรู้ (KM) 2564

คณะพยาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม มีพันธกิจในการผลิตบัณฑิตพยาบาล เพื่อให้การจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษามีคุณภาพ ทางคณะฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อสร้างบัณฑิตให้เป็นผู้นำ มีความคิดสร้างสรรค์และมีทักษะที่จำเป็นในการพัฒนาสู่ความเป็นมืออาชีพ วิธีการหนึ่งที่สามารถทำให้บรรลุเป้าหมายตามพันธกิจดังกล่าว คือ การจัดการความรู้ (Knowledge Management) ทั้งในระดับสาขาวิชาและระดับคณะ ทั้งนี้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานประกันคุณภาพ ที่ได้กำหนดให้มีการจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิตและการวิจัย (ตัวบ่งชี้ที่ 7.2) และมาตรฐานในด้านการจัดระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน (ตัวบ่งชี้ที่ 2.6)                      การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ เป็นกระบวนการปฏิบัติเพื่อสร้างบัณฑิตพยาบาล ซึ่งเป็นพยาบาลวิชาชีพออกไปปฏิบัติภารกิจในการบริการสุขภาพอนามัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าและจัดลำดับความสำคัญได้ ซึ่งเป็นการผสมผสานประมวลความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติให้มีความสัมพันธ์กันและสามารถประยุกต์ได้  ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทางด้านวิชาการที่มีลักษณะเป็นรูปแบบการประยุกต์ใช้มากขึ้น  นักศึกษาต้องปรับตัวในด้านการเรียนรู้ ที่ต้องศึกษาค้นคว้าสิ่งใหม่ๆ เพื่อพัฒนาความคิดให้ทันสมัยและแข่งขันกับผู้อื่นได้ เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้นักศึกษาในการคิดสิ่งใหม่ให้เกิดขึ้นในวิชาชีพต่อไป คณะพยาบาลศาสตร์จึงมุ่งเน้นกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ด้วยวิธีการสอนที่หลากหลาย แต่จากการประเมินคะแนนผลการสอบครั้งที่ 1 พบว่า ผลการเรียนไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง ประกอบกับคุณสมบัติของนักศึกษาในปัจจุบันทุกด้านเป็นปัญหาที่ต้องร่วมแก้ไข ดังนั้น รายวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุจึงได้จัดให้มีโครงการการจัดการความรู้ในกระบวนการจัดการเรียนสอน Read More …

พัฒนาการเรียนการสอนด้วยการจัดการความรู้ (KM) 2563

คณะพยาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม มีพันธกิจในการผลิตบัณฑิตพยาบาล เพื่อให้การจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษามีคุณภาพ ทางคณะฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อสร้างบัณฑิตให้เป็นผู้นำ มีความคิดสร้างสรรค์และมีทักษะที่จำเป็นในการพัฒนาสู่ความเป็นมืออาชีพ วิธีการหนึ่งที่สามารถทำให้บรรลุเป้าหมายตามพันธกิจดังกล่าว คือ การจัดการความรู้ (Knowledge Management) ทั้งในระดับสาขาวิชาและระดับคณะ ทั้งนี้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานประกันคุณภาพ ที่ได้กำหนดให้มีการจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิตและการวิจัย (ตัวบ่งชี้ที่ 7.2) และมาตรฐานในด้านการจัดระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน (ตัวบ่งชี้ที่ 2.6)                      การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ เป็นกระบวนการปฏิบัติเพื่อสร้างบัณฑิตพยาบาล ซึ่งเป็นพยาบาลวิชาชีพออกไปปฏิบัติภารกิจในการบริการสุขภาพอนามัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าและจัดลำดับความสำคัญได้ ซึ่งเป็นการผสมผสานประมวลความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติให้มีความสัมพันธ์กันและสามารถประยุกต์ได้  ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทางด้านวิชาการที่มีลักษณะเป็นรูปแบบการประยุกต์ใช้มากขึ้น  นักศึกษาต้องปรับตัวในด้านการเรียนรู้ ที่ต้องศึกษาค้นคว้าสิ่งใหม่ๆ เพื่อพัฒนาความคิดให้ทันสมัยและแข่งขันกับผู้อื่นได้ เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้นักศึกษาในการคิดสิ่งใหม่ให้เกิดขึ้นในวิชาชีพต่อไป คณะพยาบาลศาสตร์จึงมุ่งเน้นกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ด้วยวิธีการสอนที่หลากหลาย แต่จากการประเมินคะแนนผลการสอบครั้งที่ 1 พบว่า ผลการเรียนไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง ประกอบกับคุณสมบัติของนักศึกษาในปัจจุบันทุกด้านเป็นปัญหาที่ต้องร่วมแก้ไข ดังนั้น รายวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุจึงได้จัดให้มีโครงการการจัดการความรู้ในกระบวนการจัดการเรียนสอน Read More …

คณะพยาบาลศาสตร์เข้าร่วมวันระลึกถึง ดร.ณรงค์ มงคลวนิช ผู้สถาปนามหาวิทยาลัยสยาม 15 สิงหาคม 2565

วันที่15 สิงหาคมของทุกปี เป้นวันครบรอบการจากไปของ ดร.ณรงค์ มงคลวนิช ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยสยามและสถาบันในระบบ เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตา คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์และผุ้แทนคณาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา ณ บริเวณลานหน้าอนุสาวรีย์ ดร.ณรงค์ มงคลวนิช ภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ถนนจรัญสนิทวงศ์ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร Share this…FacebookPinterestTwitterLinkedin

คณะพยาบาลศาสตร์ พร้อมรับการประเมินจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2564 วันที่ 11 สิงหาคม 2565

คณะพยาบาลศาสตร์ พร้อมรับการประเมินจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2564 วันที่ 11 สิงหาคม 2565 Previous Next Share this…FacebookPinterestTwitterLinkedin