คณะพยาบาลศาสตร์เข้าร่วมพิธีไหว้ครู

เนื่องในวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2562 ที่ผ่านมา เป็นวันมหามงคล โดยทางมหาวิทยาลัยสยาม ได้จัดพิธีไหว้ครูขึ้น ทางคณะพยาบาลศาสตร์ได้เข้าร่วมพิธี นำโดยท่านผู้ช่วยคณะบดีฝ่ายวิชาการ ดร.วัฒนีย์ ปานจินดา คณาจารย์ และนักศึกษาทั้ง 4 ชั้นปี และขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับทุนเรียนดี นักศึกษาทำประโยชน์ต่อสังคม และรางวัลชนะเลิศพานไหว้ครูประเภทสวยงาม ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ Share this…FacebookPinterestTwitterLinkedin

นักวิจัยติดดาว ประจำปีการศึกษา 2561 ผศ.ดร. สุสารี ประคินกิจ

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุสารี ประคินกิจ ที่ได้รับรางวัลนักวิจัยติดดาวจากคณะกรรมการวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ผลงานเด่น “ผลของโปรแกรมสร้างสุข ผ่อนคลายความเครียด ผ่านแอปพลิเคชั่น (Guide Image Dynamic Meditation Music Therapy Application) ต่อความเครียด ความสุข คุณภาพชีวิต ของผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภทในชุมชนเมือง”           นำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ รางวัลศรีสังวาลย์ “ผลงานดี วิชาการเด่น สมคุณค่าพยาบาลไทย ครั้งที่ 3: การดูแลผู้สูงอายุในยุคดิจิทัล”   “ผลของโปรแกรมการออกกำลังกายแบบผสมผสานกายและจิตสุข 5 มิติ ต่อระดับไขมันในเลือด เปอร์เซ็นต์ไขมัน มวลกระดูก และความดันโลหิต ในสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ”        ตีพิมพ์ในวารสารควบคุมโรค ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข Read More …

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ ม.สยามรวมพลังสร้างเสริมสุขภาวะผู้สูงวัย

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ขอเชิญผุ้สูงวัยเข้าร่วมโครงการมหาวิทยาลัยสยามรวมพลังสร้างเสริมสุขภาวะผู้สูงวัย ครั้งที่ 5 ซึ่งจะจัดในวันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องสัมมนาชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 12 มหาวิทยาลัยสยาม ตั้งแต่เวลา 13.00-15.00 น. Share this…FacebookPinterestTwitterLinkedin