คณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
และการพยาบาลพื้นฐาน

หัวหน้ากลุ่มวิชา

ผศ.ดร.สมฤดี

ผศ.ดร.สมฤดี ชื่นกิติญานนท์

อาจารย์ประจำกลุ่มวิชา

ผศ.ดร.จรัสดาว เรโนลด์

พ.ต.อ.หญิงระชี ดิษฐจร

อาจารย์ณิชมล ขวัญเมือง

อาจารย์พรรณี ตังคสันต์

อ.พ.จ.อ.ดร.ภูมเดชา ชาญเบญจพิภู

กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

หัวหน้ากลุ่มวิชา

ดร.วัฒนีย์

อาจารย์ ดร. วัฒนีย์ ปานจินดา

อาจารย์ประจำกลุ่มวิชา

อาจารย์ ดร.ปรียธิดา ชลศึกเสนีย์

ผศ.ดร.ดวงกมล วิรุฬห์อุดมผล

อาจารย์พรพิมล ภูมิฤทธิกุล

อาจารย์สิริณัฐ สินวรรณกุล

อาจารย์สุนันทา บุญรักษา

อาจารย์เรวัติ แย้มสุดา

อาจารย์ลัญชนา พิมพันธ์ชัยยบูลณ์

อาจารย์สุธิดา ดีหนู

อาจารย์สุจิตราภรณ์ ทับครอง

อาจารย์สุดาวดี แก้วดวงโต

กลุ่มวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์

หัวหน้ากลุ่มวิชา

ผศ. ภัทรพร อรัญยภาค

อาจารย์ประจำกลุ่มวิชา

อาจารย์อัมพร คงจีระ

อาจารย์วารุณี เพไร

อาจารย์นฤมล อังศิริศักดิ์

อาจารย์สุกฤตรา ตระการีย์

อาจารย์วิวรรณา คล้ายคลึง

อาจารย์ศิริพร สามสี

อาจารย์รัตนาภรณ์ คำทะเนตร

กลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น

หัวหน้ากลุ่มวิชา

อาจารย์นุชรี เอกศิลป์

อาจารย์ประจำกลุ่มวิชา

อาจารย์ธัญลักษณ์วดี ก้อนทองถม

อาจารย์นิตยา วิโรจนะ

อาจารย์เฟื่องสุข ไพศาลกอบฤทธฺ์

อาจารย์พิไลพรรณ แก้วแก่นตา

อาจารย์ ดร.สุวรรณา เชียงขุนทด

กลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิต
และจิตเวชศาสตร์

หัวหน้ากลุ่มวิชา

ผศ.ดร.สุสารี ประคินกิจ

อาจารย์ประจำกลุ่มวิชา

อาจารย์ ดร.พุทธวรรณ ชูเชิด

อาจารย์ธารทิพย์ จิระกัญจนะ

อาจารย์ ดร.สุลีมาศ อังศุเกียรติถาวร

อาจารย์ศุภารัญ ผาสุข

อาจารย์กาญจนา งามจันทราทิพย์

อาจารย์พาจนา ดวงจันทร์

อาจารย์เสาวภาค ทัดสิงห์

กลุ่มวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน

หัวหน้ากลุ่มวิชา

ผศ.ดร.พิชาภรณ์ จันทนกุล

อาจารย์ประจำกลุ่มวิชา

อาจารย์ ดร.ศนิกานต์ ศรีมณี

อาจารย์เพ็ญรุ่ง นวลแจ่ม

อาจารย์ ดร.ชนิดา มัททวางกูร

อาจารย์รัฐกานต์ ขำเขียว

อาจารย์ ดร.ร.อ.หญิงวิภานันท์ ม่วงสกุล ร.น.

อาจารย์ ดร.วราภรณ์ คำรส

อาจารย์ขวัญเรือน ก๋าวิตู

อาจารย์บัวทิพย์ เพ็งศรี

อาจารย์ชัยสิทธิ ทันศึก

เลขานุการคณะ

นางสาวอุษา จันทวงษ์

นางสาวนลินี แสนชนะ

นางวัชรี โตสมตน