ติดต่อคณะ

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
อาคาร 14 ชั้น 3 ห้อง 14-305
เลขที่ 38 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ
กรุงเทพมหานคร 10160
โทร. 0-2457-0068 ต่อ 5 216,5 203 โทรสาร. 0-2457-3982