“นักวิจัยติดดาว” ประจำปีการศึกษา 2562 ดร.วราภรณ์ คำรศ

ดร.วราภรณ์ คำรส

ผลงานเด่นที่สำคัญ

          1. ผู้ทรงคุณวุฒิทบทวนบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ให้กับหน่วยวารสาร คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2562
2. คณะวิทยากร อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “กลยุทธ์ในการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ” ให้กับคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2561
3. รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยสยาม จากสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสยาม ปี 2555
4. รางวัลชมเชยนักวิจัยรุ่นใหม่ กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ จากสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2562

งานตีพิมพ์

          1. Waraporn Khumros, Chanida Mattavangkul, Chaisit Thansuk. Factors affecting exercise behavior of subjects in Phasicharoen District, Bangkok. Chula Med Journal. 2019; 1(4): 359-368.
2. Waraporn Khumros, Thosporn Ekpreechakul. Cerebrovascular disease, risk faction, and quality of life : A systematic review. Chula Med Journal. 2019; 1(5): 473-487.
3. Waraporn Khumros, Arnond Vorayingyong, Thanapoom Rattananupong, Siriluck Suppapitipornand, Vitool Lohsoonthorn. Effectiveness of Modified Health Belief Model-Based Intervention to Reduce Body Mass Index for Age in Overweight Junior High School Students in Thailand. Journal of Health Research. 2019; 33(2): 162-172.
4. Sineenart Chautrakarn, Waraporn Khamros. HIV Testing Awareness and Behavior in a Men Who Have Sex with Men Group in Bangkok. J Public Health 2016; 46(3): 211-222.
5. Suksiri Pasomsuk, Waraporn Khumros. Experiences of Thai children living with thalassemia major: A qualitative study. APHEIT international journal, December, 2013.

งานวิจัยที่กำลังดำเนินการ

1. Effectiveness of meditation (SKT) therapy to reduce blood sugar and blood pressure in Thai monks.

         

         

         

         

Written by