บทความวิจัยหรือบทความวิชาการตีพิมพ์ พ.ศ. 2562

  • บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับชาติ จำนวน ๓ เรื่อง

เรื่อง การพัฒนาสื่อแอนิเมชั่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลหญิงตั้งครรภ์ในระยะคลอด ชื่อผู้วิจัย อ.นฤมล อังศิริศักดิ์, ผศ.วารุณี เพไร, ผศ.ภัทรพร อรัณยภาค, อ.อัมพร คงจีระ และ อ.วิวรรณา คล้ายคลึง แหล่งตีพิมพ์ Proceedings ในการประชุมวิชาการระดับชาติ Thailand Research Expo & Symposium ๒๐๑๙ ศูนย์การประชุมบางกอกคอน เวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ จัดโดย  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  เมื่อวันที่ ๗-๑๐ เมษายน ๒๕๖๒

เรื่อง ผลของโปรแกรมสร้างสุข ผ่อนคลายความเครียด ผ่านแอปพลิเคชั่น (Guide Image Dynamic Meditation Music Therapy Application) ต่อความเครียด ความสุข คุณภาพชีวิต ของผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภทในชุมชนเมือง ชื่อผู้วิจัย ผศ.ดร.สุสารี ประคินกิจ, อ.นฤมล อังศิริศักดิ์, อ.ศุภารัญ ผาสุข และ อ.พาจนา ดวงจันทร์ แหล่งตีพิมพ์ Proceedings ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ รางวัลศรีสังวาล “ผลงานดี วิชาการเด่น สมคุณค่าพยาบาลไทย ครั้งที่ ๓: การดูแลผู้สูงอายุในยุคดิจิทัล”   โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ จัดโดย  กองการพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข  เมื่อวันที่ ๒๔-๒๖ เมษายน ๒๕๖๒

เรื่อง บทบาทของพยาบาลในการดูแลทารกแรกเกิดระยะสุดท้ายของชีวิต ชื่อผู้วิจัย ดร.พุทธวรรณ ชูเชิด, อ.เฟื่องสุข ไพศาลกอบฤทธิ์ และ อ.นิสาพร สลางสิงห์ แหล่งตีพิมพ์ วารสารโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๒ ก.ค. – ธ.ค. ๖๒

  • บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ TCI กลุ่มที่ ๑ จำนวน ๕ เรื่อง

เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมและการเข้าถึงการออกกำลังกายของกลุ่มตัวอย่างในเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ชื่อผู้วิจัย ดร.วราภรณ์ คำรศ, ดร.ชนิดา มัททวางกูร และ อ.ชัยสิทธิ์ ทันศึก แหล่งตีพิมพ์ วารสาร Chulalongkorn Medical Bulletin Vol ๑ No. ๔ Jul-Aug ๒๐๑๙

เรื่อง ทัศนคติ “ควันบุหรี่” เด็กมัธยม ชื่อผู้วิจัย อ.สุกฤตา ตะการีย์, ดร.วัฒนีย์ ปานจินดา และ อ.ศิริพร สามสี แหล่งตีพิมพ์ วารสารพยาบาล ของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ปีที่ ๖๘ ฉบับที่ ๒ เม.ย.-มิ.ย. ๖๒

เรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้สูงอายุที่เป็นโรคเบาหวานที่อาศัยอยู่ในชุมชนรอบมหาวิทยาลัยสยาม ชื่อผู้วิจัย อ.ขวัญเรือน ก๋าวิตู  และ ดร.ชนิดา มัททวางกูร  แหล่งตีพิมพ์ วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ปีที่ ๒๐ ฉบับที่ ๓๘ ม.ค. – มิ.ย. ๖๒

เรื่อง ผลของโปรแกรมการออกกำลังกายแบบผสมผสานกายและจิตสุข 5 มิติ ต่อระดับไขมันในเลือด เปอร์เซ็นต์ไขมัน มวลกระดูก และความดันโลหิต ในสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ ชื่อผู้วิจัย ผศ.ดร.สุสารี ประกินกิจ, อ.ลัญชนา พิมพันธ์ชัยยบูลย์ และ อ.กาญจนา งามจันทราทิพย์ แหล่งตีพิมพ์ วารสารควบคุมโรค ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ปีที่ ๔๕ ฉบับที่ ๒ เม.ย.-มิ.ย. ๖๒

เรื่อง โรคหลอดเลือดสมอง ปัจจัยเสี่ยงและผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต
ชื่อผู้วิจัย ดร.วราภรณ์ คำรศ และ ทศพร เอกปรีชากุล แหล่งตีพิมพ์ วารสาร Chulalongkorn Medical Bulletin Vol ๑ No. ๕ Sep-Oct ๒๐๑๙