บทความวิจัยหรือบทความวิชาการตีพิมพ์ พ.ศ. 2561

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับชาติ จำนวน ๔ เรื่อง

เรื่อง ผลของการลดความดันโลหิตด้วยวิธีการใช้สมาธิบำบัดแบบ SKT ๑ ในผู้ที่มีระดับความดันโลหิตสูง ในชุมชนรอบมหาวิทยาลัยสยาม ชื่อผู้วิจัย ดร.ชนิดา มัททวางกูร และ อ.รัฐกานต์ ขำเขียว แหล่งตีพิมพ์ Proceedings ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ “สาธารณสุขวิจัย” ครั้งที่ ๑ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดโดย  คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์   เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑

เรื่อง การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในพื้นที่สาธารณะโดยชุมชนเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ชื่อผู้วิจัย อ.เพ็ญรุ่ง นวลแจ่ม, อ.ธารทิพย์ จิรกัญจนะ และ อ.นฤมล อังศิริศักดิ์ แหล่งตีพิมพ์ Proceedings ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ “สาธารณสุขวิจัย” ครั้งที่ ๑  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดโดย  คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑

เรื่อง การศึกษาความแตกต่างระหว่างปัจจัยควบคุมโรคเบาหวานของผู้สูงอายุที่สามารถควบคุมระดับน้ำตาล ในเลือดได้และไม่ได้ ในชุมชนรอบมหาวิทยาลัยสยาม ชื่อผู้วิจัย อ.ขวัญเรือน ก๋าวิตู และ ดร.ชนิดา มัททวางกูร แหล่งตีพิมพ์ Proceedings ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๑๐ “น้อมนำศาสตร์พระราชา สู่การวิจัยและพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม จัดโดย  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เมื่อวันที่ ๒๙-๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ผลโปรแกรมออกกาลังกายสร้างสุข ๕ มิติ ต่อสมรรถภาพทางกาย ความสุข และคุณภาพชีวิตในสมาชิกชมรมผู้สูงอายุวัดราชวรินทร์ ชื่อผู้วิจัย ผศ.ดร.สุสารี ประคินกิจ, อ.สุรัชนา เกษตรเสริมวิริยะ และ รสยา ยุวพรพาณิชย์ แหล่งตีพิมพ์ Proceedings ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ ๖ “วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ก้าวตามศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”  ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสมุทรปราการ     จัดโดย  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ TCI กลุ่มที่ ๑ จำนวน ๔ เรื่อง

เรื่อง การรับรู้อาการเตือนของโรคหลอดเลือดสมอง พฤติกรรมการควบคุมระดับความดันโลหิต และแรงสนับสนุนจากครอบครัว ระหว่างผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมได้และควบคุมไม่ได้ ในพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดบางไกรใน จังหวัดนนทบุรี ชื่อผู้วิจัย อ.รัฐกานต์ ขำเขียว และ ดร.ชนิดา มัททวางกูร แหล่งตีพิมพ์ วารสารควบคุมโรค กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ปีที่ ๔๔ ฉบับที่ ๒ เม.ย. – มิ.ย. ๖๑

เรื่อง ผลของการใช้สื่อสุขภาพรูปแบบแอปพลิเคชั่นไลน์ต่อความรู้และความเข้าใจโรคเบาหวานของบุคลากรในสถานศึกษา ชื่อผู้วิจัย อ.สุจิตราภรณ์ ทับครอง, อ.เพ็ญรุ่ง นวลแจ่ม, อ.นิตยา วิโรจนะ และ อ.พาจนา ดวงจันทร์ แหล่งตีพิมพ์ วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ปีที่ ๑๙ ฉบับที่ ๓๖ ม.ค. – มิ.ย. ๖๑

เรื่อง กระบวนการเข้ามาทำงานของบุคลากรทางด้านสุขภาพชาวต่างชาติในประเทศไทยชื่อผู้วิจัย ผศ.ดร.อรทิพา ส่องศิริ, ผศ.ดร.พิชาภรณ์ จันทนกุล และคณะ แหล่งตีพิมพ์ วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๒ เม.ย. – มิ.ย. ๖๑

เรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการบริโภคของพระสงฆ์และพฤติกรรมการถวายภัตตาหารแด่ พระสงฆ์ของประชาชนในเขตภาษีเจริญ ชื่อผู้วิจัย ดร.ศนิกานต์ ศรีมณี, ดร.ชนิดา มัททวางกูร, อ.พรพิมล ภูมิฤทธิกุล, พ.ต.อ. หญิง ระชี ดิษฐจร และ อ.พรรณี ตรังคสันต์ แหล่งตีพิมพ์ วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ปีที่ ๑๙ ฉบับที่ ๓๗ ก.ค. – ธ.ค. ๖๑