เลขานุการคณะ

นางสาวอุษา จันทวงษ์

นางสาวนลินี แสนชนะ