คณะพยาบาลศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ ประจำปี 2567 เรื่อง “การส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ เพื่อพัฒนาสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี”

Download –  โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ  –  กำหนดการประชุม –  ขั้นตอนการลงทะเบียนการประชุมวิชาการประจำปี 2567 (สำหรับโควตาแหล่งฝึกงานนักศึกษา)  ขอเชิญศิษย์เก่าคณะพยาบาลศาสตร์เข้าร่วมงานคืนสู่เหย้า “ดอกปีบคืนต้น สานสัมพันธ์พี่น้อง” Share this…FacebookPinterestTwitterLinkedin

“นักวิจัยติดดาว” ประจำปีการศึกษา 2565 อาจารย์สุกฤตา ตะการีย์

ผลงานวิชาการ1.พรทิพย์ สงวนพันธุ์ และสุกฤตา ตะการีย์. (2562). ผลของการพัฒนาสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพในการพยาบาลมารดาเพื่อป้องกันการตกเลือดหลังคลอดในโรงพยาบาลสามพราน จังหวัดนครปฐม. รายงานสืบเนื่องในงานประชุมวิชาการระดับชาติ “พลังพยาบาลกับอนาคตพยาบาลไทยในยุค 4.0: สังคมปัญญาประดิษฐ์”. จัดโดยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช ร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช จังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2562 หน้า 208-217. Share this…FacebookPinterestTwitterLinkedin

พัฒนาการเรียนการสอนด้วยการจัดการความรู้ (KM) 2564

คณะพยาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม มีพันธกิจในการผลิตบัณฑิตพยาบาล เพื่อให้การจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษามีคุณภาพ ทางคณะฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อสร้างบัณฑิตให้เป็นผู้นำ มีความคิดสร้างสรรค์และมีทักษะที่จำเป็นในการพัฒนาสู่ความเป็นมืออาชีพ วิธีการหนึ่งที่สามารถทำให้บรรลุเป้าหมายตามพันธกิจดังกล่าว คือ การจัดการความรู้ (Knowledge Management) ทั้งในระดับสาขาวิชาและระดับคณะ ทั้งนี้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานประกันคุณภาพ ที่ได้กำหนดให้มีการจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิตและการวิจัย (ตัวบ่งชี้ที่ 7.2) และมาตรฐานในด้านการจัดระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน (ตัวบ่งชี้ที่ 2.6)                      การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ เป็นกระบวนการปฏิบัติเพื่อสร้างบัณฑิตพยาบาล ซึ่งเป็นพยาบาลวิชาชีพออกไปปฏิบัติภารกิจในการบริการสุขภาพอนามัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าและจัดลำดับความสำคัญได้ ซึ่งเป็นการผสมผสานประมวลความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติให้มีความสัมพันธ์กันและสามารถประยุกต์ได้  ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทางด้านวิชาการที่มีลักษณะเป็นรูปแบบการประยุกต์ใช้มากขึ้น  นักศึกษาต้องปรับตัวในด้านการเรียนรู้ ที่ต้องศึกษาค้นคว้าสิ่งใหม่ๆ เพื่อพัฒนาความคิดให้ทันสมัยและแข่งขันกับผู้อื่นได้ เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้นักศึกษาในการคิดสิ่งใหม่ให้เกิดขึ้นในวิชาชีพต่อไป คณะพยาบาลศาสตร์จึงมุ่งเน้นกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ด้วยวิธีการสอนที่หลากหลาย แต่จากการประเมินคะแนนผลการสอบครั้งที่ 1 พบว่า ผลการเรียนไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง ประกอบกับคุณสมบัติของนักศึกษาในปัจจุบันทุกด้านเป็นปัญหาที่ต้องร่วมแก้ไข ดังนั้น รายวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุจึงได้จัดให้มีโครงการการจัดการความรู้ในกระบวนการจัดการเรียนสอน Read More …

พัฒนาการเรียนการสอนด้วยการจัดการความรู้ (KM) 2563

คณะพยาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม มีพันธกิจในการผลิตบัณฑิตพยาบาล เพื่อให้การจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษามีคุณภาพ ทางคณะฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อสร้างบัณฑิตให้เป็นผู้นำ มีความคิดสร้างสรรค์และมีทักษะที่จำเป็นในการพัฒนาสู่ความเป็นมืออาชีพ วิธีการหนึ่งที่สามารถทำให้บรรลุเป้าหมายตามพันธกิจดังกล่าว คือ การจัดการความรู้ (Knowledge Management) ทั้งในระดับสาขาวิชาและระดับคณะ ทั้งนี้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานประกันคุณภาพ ที่ได้กำหนดให้มีการจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิตและการวิจัย (ตัวบ่งชี้ที่ 7.2) และมาตรฐานในด้านการจัดระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน (ตัวบ่งชี้ที่ 2.6)                      การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ เป็นกระบวนการปฏิบัติเพื่อสร้างบัณฑิตพยาบาล ซึ่งเป็นพยาบาลวิชาชีพออกไปปฏิบัติภารกิจในการบริการสุขภาพอนามัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าและจัดลำดับความสำคัญได้ ซึ่งเป็นการผสมผสานประมวลความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติให้มีความสัมพันธ์กันและสามารถประยุกต์ได้  ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทางด้านวิชาการที่มีลักษณะเป็นรูปแบบการประยุกต์ใช้มากขึ้น  นักศึกษาต้องปรับตัวในด้านการเรียนรู้ ที่ต้องศึกษาค้นคว้าสิ่งใหม่ๆ เพื่อพัฒนาความคิดให้ทันสมัยและแข่งขันกับผู้อื่นได้ เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้นักศึกษาในการคิดสิ่งใหม่ให้เกิดขึ้นในวิชาชีพต่อไป คณะพยาบาลศาสตร์จึงมุ่งเน้นกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ด้วยวิธีการสอนที่หลากหลาย แต่จากการประเมินคะแนนผลการสอบครั้งที่ 1 พบว่า ผลการเรียนไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง ประกอบกับคุณสมบัติของนักศึกษาในปัจจุบันทุกด้านเป็นปัญหาที่ต้องร่วมแก้ไข ดังนั้น รายวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุจึงได้จัดให้มีโครงการการจัดการความรู้ในกระบวนการจัดการเรียนสอน Read More …

“นักวิจัยติดดาว” ประจำปีการศึกษา 2562 ดร.วราภรณ์ คำรศ

ผลงานเด่นที่สำคัญ           1. ผู้ทรงคุณวุฒิทบทวนบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ให้กับหน่วยวารสาร คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2562 2. คณะวิทยากร อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “กลยุทธ์ในการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ” ให้กับคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2561 3. รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยสยาม จากสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสยาม ปี 2555 4. รางวัลชมเชยนักวิจัยรุ่นใหม่ กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ จากสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2562 งานตีพิมพ์           1. Waraporn Khumros, Chanida Mattavangkul, Chaisit Thansuk. Read More …

E-learning

Share this…FacebookPinterestTwitterLinkedin

งานวิจัย

นักวิจัยติดดาว ประจำปีการศึกษา 2561 ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุสารี ประคินกิจ ที่ได้รับรางวัลนักวิจัยติดดาวจากคณะกรรมการวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ผศ.ดร. สุสารี ประคินกิจ ผลงานเด่น “ผลของโปรแกรมสร้างสุข ผ่อนคลายความเครียด ผ่านแอปพลิเคชั่น (Guide Image Dynamic Meditation Music Therapy Application) ต่อความเครียด ความสุข คุณภาพชีวิต ของผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภทในชุมชนเมือง”           นำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ รางวัลศรีสังวาลย์ “ผลงานดี วิชาการเด่น สมคุณค่าพยาบาลไทย ครั้งที่ 3: การดูแลผู้สูงอายุในยุคดิจิทัล”            “ผลของโปรแกรมการออกกำลังกายแบบผสมผสานกายและจิตสุข 5 Read More …