บทความวิจัยหรือบทความวิชาการตีพิมพ์ พ.ศ. 2560

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการตีพิมพ์ พ.ศ. 2560

  • บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับชาติ จำนวน ๑ เรื่อง

เรื่อง ความรู้ ทัศนคติ และปัจจัยที่เกี่ยวข้องในเรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของวัยรุ่นชุมชนศรีประดู่ ชื่อผู้วิจัย อ.นฤมล อังศิริศักดิ์, อ.ธารทิพย์ จิรกัญจนะ, ผศ.ภัทรพร อรัณยภาค และ ผศ.วารุณี เพไร แหล่งตีพิมพ์ Proceedings ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ สสอท. ประจำปี ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต     จัดโดย  สสอท. เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ TCI กลุ่มที่ ๑ จำนวน ๒ เรื่อง

เรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของประชาชนในพื้นที่ รับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสายสี่ จังหวัดสมุทรสาคร ชื่อผู้วิจัย ดร.ชนิดา มัททวางกูร และคณะ แหล่งตีพิมพ์ วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ปีที่ ๑๗ ฉบับที่ ๓๔ ม.ค. – มิ.ย. ๖๐

เรื่อง ผลการสอนโดยใช้หลักการพัฒนาสมองเป็นฐานต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติในการเรียนวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชของนักศึกษาพยาบาล ชื่อผู้วิจัย ดร.พุทธวรรณ ชูเชิด และ อ.สุลีมาศ อังศุเกียรติถาวร แหล่งตีพิมพ์ วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ปีที่ ๑๗ ฉบับที่ ๓๕ ก.ค. – ธ.ค. ๖๐

  • บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติหรือตำรา จำนวน ๓ เรื่อง

เรื่อง Partial Efficacy of Vipassana Mindfulness Approach in Alcohol-Dependent Persons ชื่อผู้วิจัย ดร.พุทธวรรณ ชูเชิด, อ.สุวรรณา เชียงขุนทด และคณะแหล่งตีพิมพ์ วารสาร Alcoholism Treatment Quarterly Vol. ๓๕, Issue ๔, (Online) Aug ๒๐๑๗

เรื่อง พัฒนาการมนุษย์และการดูแลตนเองตามช่วงวัย (ตำรา)
ชื่อผู้แต่ง ผศ.ดร.สุสารี ประคินกิจ แหล่งตีพิมพ์ บริษัท นีโอดิจิตอล จำกัด   ปีที่พิมพ์ ๒๕๖๐

เรื่อง การจัดการเรียนการสอนเพื่อควบคุมการบริโภคยาสูบ หมวดวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ (ตำรา) ชื่อผู้แต่ง อ.สุนันทา บุญรักษา, ดร.วัฒนีย์ ปานจินดา, อ.นัยนา สุแพง และ อ.สุดาวดี แก้วดวงโต  แหล่งตีพิมพ์ เครือข่ายพยาบาลเพื่อการควบคุมยาสูบแห่งประเทศไทย สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ปีที่พิมพ์ ม.ค. ๒๕๖๐