KM วิจัย: สรุปโครงการ KM for Research & Innovation ปีการศึกษา 2562

การจัดการความรู้เป็นกระบวนการสำคัญประการหนึ่งขององค์กรในการพัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  เพื่อให้ได้ความรู้ที่ถูกต้องและเกิดการพัฒนางานอย่างต่อเนื่องคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม จึงมุ่งเน้นพันธกิจในการจัดการวิจัย เพื่อเป็นการพัฒนาให้คณาจารย์ภายในคณะมีการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งต้องมีผลงานวิจัยออกมาเป็นที่ประจักษ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ แต่จากการสะท้อนผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา พบว่าผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. ระดับคณะวิชา และผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้ของสภาการพยาบาลประจำปีการศึกษา 2560 มีคะแนนองค์ประกอบด้านการวิจัยต่ำมาก นอกจากนั้นยังพบปัญหาว่า การนำเสนอผลงานด้านวิจัยในการประชุมวิชาการ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศบางส่วนไม่สามารถนับคะแนนได้ เนื่องจากไม่มีหลักฐาน Full proceeding มาแสดงให้คณะกรรมการตรวจสอบทำให้ถูกตัดคะแนนลง 

จากผลการประเมินดังกล่าว คณะกรรมการวิจัยหาได้หาแนวทางการพัฒนาผลงานด้านการวิจัยอย่างเร่งด่วน เพื่อเตรียมรับการประเมินจากสภาการพยาบาล จึงได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการวิจัยเพื่อหาแนวทางการจัดการการเรียนรู้ด้านการวิจัย เพื่อเพิ่มงานวิจัยในคณะฯ

วัตถุประสงค์โครงการ

๑. เพื่อกระตุ้น ส่งเสริม สนับสนุน ให้อาจารย์และแหล่งฝึกได้พัฒนาองค์ความรู้ทางการพยาบาลในสาขาต่างๆ ร่วมกัน

๒. เพื่อเป็นแนวทางในการเผยแพร่งานวิจัย และบทความทางวิชาการของคณาจารย์

๓. เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการพยาบาลทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ผู้เข้าร่วมโครงการ อาจารย์

รูปแบบการดำเนินงาน  การจัดประชุมแลกเปลียนเรียนรู้ร่วมกัน

สถานที่ดำเนินโครงการ มหาวิทยาลัยสยาม