การประชุมวิชาการด้านวิจัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ เรื่อง “เคล็ดลับการทำวิจัย จากขอทุน…สู่ตีพิมพ์” ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ระบบออนไลน์ผ่านช่องทาง Microsoft Team

เปิดการประชุม โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรทิพา ส่องศิริ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

๐๘.๔๕ – ๑๐.๓๐ น. กลยุทธ์การเขียนโครงร่างการวิจัยเพื่อให้ได้ทุน

วิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรัสดาว เรโนลด์ เรือเอกหญิง ดร. วิภานันท์ ม่วงสกุล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
ผู้ดำเนินการอภิปราย ดร. สุลีมาศ อังศุเกียรติถาวร

เขียนบทความวิจัยอย่างไรไม่ให้ถูก Reject

๑๐.๔๕ – ๑๒.๐๐ น.
วิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนิดา มัททวางกูร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

การเลือกแหล่งตีพิมพ์ผลงานวิจัยที่น่าเชื่อถือ

๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. 
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. อาภาพร เผ่าวัฒนา หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล

นโยบายการสนับสนุนทุนวิจัยของมหาวิทยาลัยสยาม

๑๕.๑๕ – ๑๖.๑๕ น.
โดย ดร. วนิดา เลิศพิพัฒนานนท์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย มหาวิทยาลัยสยาม

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น สรุป และประเมินผล

Written by