ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย สาขาพยาบาลศาสตร์ 

เรื่อง การพยาบาลยุคเทคโนโลยีชาญฉลาด สร้างโอกาสพยาบาลเก่งเป็นเลิศ (Smart Nursing for Smart Nurses)

ห้องประชุม Auditorium อาคาร Digital Multimedia Complex (อาคาร 15) มหาวิทยาลัยรังสิต

วันที่ 6-7 มิถุนายน 2567

 

Written by