ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย สาขาพยาบาลศาสตร์ 

เรื่อง ทิศทางและแนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาพยาบาล

ห้องประชุม Auditorium (11-101) อาคารรัตนคุณากร มหาวิทยาลัยรังสิต

วันที่ 27-28 เมษายน 2566

 

Written by