ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ตัวแทนมหาวิทยาลัยสยาม ได้รับรางวัลชมเชย ในผลงาน “My low Carbon Farm” 21 ม.ค.66

นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ตัวแทนมหาวิทยาลัยสยาม ได้รับรางวัลชมเชย ในผลงาน “My low Carbon Farm” งานประชุมวิชาการประจำปีเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนครั้งที่ 7
ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

21 ม.ค.66

Written by