ผศ.ดร.สุสารี รับรางวัลชมเชยนักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ขอแสดงความยินดีกับผศ.ดร.สุสารี ประคินกิจ รับรางวัลชมเชยนักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2561 จากมหาวิทยาลัยสยาม เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562

Written by